چگونه در شرایط خاص درس بخوانیم؟

\"مطالعه\"

درس خواندن

 

کنکـوری کـه باشـی، انتظـار داری که همۀ امکانـات برایت مهیا باشـد، انتظـار داری که کتابهـای درسـی و کمـک آموزشـی مـورد نیـاز، دبیـر توانمنـد و مدرسـه ای خـوب و خانـه ای آرام و با شـرایطی مناسـب برای درس خواندن داشـته باشـی تا بتوانـی در این رقابـت علمـی بـا آمادگـی کامل شـرکت کنـی و موفق گـردی؛ اما قبل از سـال نـو و در اسـفند ماه گذشـته، با گسـترش بیماری کرونا و … عده ای از داوطلبان آزمون سراسـری از حداقـل ایـن امکانـات نیـز بی بهـره ماندند. در ایـن مقالـه، راهکارهایـی بـرای آمادگـی هر چه بیشـتر این دسـته از عزیـزان ارائه میشـود.

1.خشمگین نباشید

یکـی از بزرگتریـن موانـع درس خواندن داوطلبانی کـه در دوران آمادگـی برای آزمون سراسـری دچـار مشـکل و مصیبـت بزرگی میشـوند، این اسـت که از شـرایط موجود خشـمگین هسـتند و حاضر نیسـتند که شـرایط و وضعیت خود را بپذیرند؛ در نتیجه، نمیتواننـد بـا توجه به شـرایط موجـود، بهترین راهـکار را بیابند. این دسـته از عزیزان بایـد توجـه داشـته باشـند که هر چنـد اظهـار ناراحتی و خشـم در روزهـای اول، یک

حادثـه طبیعـی اسـت، اما بعد از گذشـت مدتی، احساسـات برانگیختـه هیچ کمکی به فـرد نمیکنـد و فقـط فرد را در گذشـته نگه میدارد و موجب میشـود کـه وی نتواند بـرای آینـده، برنامـهای درسـت و منطقی و منطبق با شـرایط موجـود، پیدا کند.شـاید تصـور میکنیـد که موقعیت شـما خیلـی خاص اسـت و راهی جز اظهار خشـم یـا ناراحتـی نداریـد. بایـد گفـت کـه واقعیت جـز این اسـت. اگـر احساسـات هیجانی خـود را کنـار بگذارید، آن وقت ذهن شـما بـرای یافتن راههای خّلقانه، که گاه بسـیار سـاده و قابل دسـترس هم هسـتند، باز خواهد شـد. اگر شـما شـرایط خود را بپذیرید و بـا خودتـان و هسـتی سـر ناسـازگاری نداشـته باشـید، خواهیـد دید کـه کائنات به یـاری شـما میآینـد تا شـما از امکانات موجـود، بهترین بهـره بـرداری را بکنید.

2. کتابهای درسی و اینترنت

خوشـبختانه شـبکۀ اینترنـت در سراسـر کشـور، سرعت نسـبتا خوبی دارد و شـما میتوانید. کتابهـای درسـی خـود را از سـایت دفتـر تألیـف کتابهای درسـی وزارت آموزش و پرورش کشـور دانلود کنید. بسـیاری از سـایتها و شـبکه های مجـازی، بـه صـورت رایـگان پاسـخگوی خودآزماییهـا و تمرینهـای کتب درسـی هسـتند؛ در ضمـن، شـما بـا عضویـت در کانالهـای علمـی موجـود در شـبکه های مجـازی، میتوانیـد از سـؤالها و تسـتهایی کـه در ایـن کانالهـا وجـود دارد، بهـره ببریـد و سـطح آمادگـی و توانمنـدی علمـی خـود را ارتقا ببخشـید. همچنین میتوانیـد بـا سرپرسـتان ایـن کانالهـا، که اکثـرا دبیـران توانمنـد آمـوزش و پرورش هسـتند، مشـکلات درسـی خـود را مطـرح کنیـد و بـه پاسـخ صحیـح دسـت یابید.

3. گروههای درسی تشکیل دهید

شـما تنها داوطلبی نیسـتید که با مشـکلات ناشی از گسـترش ویروس کرونا در جامعه، دسـت و پنجـه نـرم میکنیـد و تحـت فشـار هسـتید و دوسـتان و همکلاسـی هایتان نیـز شـرایطی مشـابه با شـما دارنـد؛ دانش آموزانـی که هرکـدام در یـک درس توانمند هسـتند؛ بنابرایـن، از تواناییهـای هـم بهـره ببریـد و در گروههـای درسـی کـه بـه صـورت اینترنتـی تشـکیل میدهید به یـاری هم برخیزیـد.

4. مأیوس نباشید

درسـت اسـت کـه حـدود دو ماه و چنـد روز تا زمان برگزاری آزمون سراسـری، بیشـتر باقـی نمانـده اسـت، اما هیچ وقت مأیوس نشـوید و مطمئن باشـید کـه در همین زمان اندک نیز، اگر بخواهید و عزمتان را جزم کنید، میتوانید سـطح علمی خود را به خوبی ارتقـا ببخشـید. اینکـه شـما دسـت روی دسـت بگذارید و آه بکشـید، هیـچ کمکی بـه شـما نخواهـد کـرد و تنهـا فایـدهاش این اسـت که اگـر رتبۀ خوبی کسـب نکردید،

میتوانیـد تقصیـر را گـردن طبیعـت، وضعیت بهداشـتی جامعه، شـرایط و …. بیندازیـد و بـه قـول معـروف عـذاب وجدان نداشـته باشـید، امـا در نتیجـه کارتـان، هیچگونـه تأثیـری نخواهـد گذاشـت؛ پـس به جای آنکه دسـت زیـر چانـه بگذاریـد و غصه بخورید، دسـتی به زانـو بگیریـد و برخیزیـد و از پیـروزی خـود بـر سـختیها و مشـکلات، لـذت ببرید.

برگرفته از پیک سنجش