مدارس تحت پوشش112تاکنون
فارغ التحصیل26790
دانش آموزان حاضر1251
کاربران سامانه3154