محصولات

روزهای پایانی اسفند

وقتـی بـه روزهای آخر سـال نزدیک میشـویم، بیشـتر ما درگیـر افـکاری مشـترک میشـویم. از جمله ارزیابی سـال کـه گذشـت و برنامه ریـزی برای سـالی که پیـش رو داریم. بیشـتر مـا

بیشتر بخوانید »

چرخ زندگی

وقتـی بیشـتر اوقات خود را برای شـغل یا تحصیل سـپری میکنیم، بـرای ایجاد تعادل بین مسـئولیتهای تحصیلی و شـغلی و فـردی با چالش  هایـی روبه رو خواهیم شـد. در طـول

بیشتر بخوانید »

استرس یا فشار روانی چیست

وقتی صحبت از اسـترس یا فشـار روانی به میـان می آید، درواقـع منظـور نحـوۀ واکنش فرد بـه موقعیتهای دشـوار و چالش برانگیـز اسـت. اگر نتوانیم انرژی حاصل از اسـترس ایجـاد

بیشتر بخوانید »

سلامت روان را جدی بگیریم

چند علـت مزمـن شـدن برخـی اختلالات روانـی، جـدی نگرفتن آنهـا در هنـگام بـروز علایـم اولیـه و انکار آنهاسـت. چند علامت رایــج و مهــمی که اشــاره میکنیــم کــه در صــورت بــروز

بیشتر بخوانید »

مقابله و سبک شخصیتی

آگاهی از سبک شخصیتیمان برای مقابله موثر با مشکلات زندگی بسیار سودمند است. از آنجایی که سبک های شخصیتی عمیقا با نحوه ادراک و تفسیر ما از جهان و واکنشمان

بیشتر بخوانید »

اکنون وقت مقابله است

محمد در امتحانات پایانی شاگرد برتر کلاس شد. کسی باورش نمی‌شد  پسر بچه‌ای که در ابتدای سال مشکلات زیادی داشت اکنون شاگرد برتر کلاس باشد. او  پدرش را از دست

بیشتر بخوانید »

چه عواملی استرس ایجاد میکنند؟

چنانکه گفته شـد، اسـترس احسـاس فشـاری است که به دنبـال رویارویی با موانع و چالش ها در زندگیمان احسـاس میکنیـم. البته فقـط موانع و چالش ها اسـترس زا نیسـتند، بلکـه

بیشتر بخوانید »

یادآوری نقص ها

یادآوری نقص ها ، خوب یا بد؟ آیـا تصـور می کنیـد بعـد از یک عمـر همراهـی ذهـن، میتـوان آن را دوسـت و شـریکی در خـور اطمینـان تلقـی کـرد کـه علایق

بیشتر بخوانید »