ترک عادت موجب مرض نیست!!!!

\"ویدیوهای

 

ترک عادت موجب مرض نیست!!!!
عادت ها، تمایلات و اعمالی هستند که به صورت یک الگو تکرار می‌شوند. ما بسیاری از کارها را بر اساس عادت‌ انجام میدهیم. بنابراین عواقب و نتایج اعمال ما را عادت‌های ما تعیین می‌کنند.
ناپلئون بناپارت معتقد بود که باید عادت کنیم که عادت نکنیم! چرا که ترک عادت های بد، کار بسیار طاقت فرسا و زمانبری است. عادت به خوابیدن طی روز و شب زنده داری، عادت به تعویق انداختن کارها، عادت به دیدن فیلم و سریال هنگام امتحانات…. همه و همه از عادت‌هایی هستند که مانع موفقیت دانش آموزان در کنکور می‌شوند. از امروز می‌خواهیم راه‌های اصلاح عادت‌ها را به شما معرفی کنیم. در اولین قدم، شکل گیری عادت ها را بررسی می نماییم چرا که وقتی می‌فهمید عادت چگونه شکل می‌گیرد، آسان‌تر میتوانید با آن مقابله کنید.
تمام عادت‌ها از 4 مرحله تشکیل می‌شوند: 1- نشانه 2- اشتیاق 3- پاسخ 4- پاداش

اولین مرحله نشانه است. نشانه اطلاعاتی است که پاداش راپیش بینی و باعث میشودکه مغزشما رفتاری راشروع کند. ذهن به طورمداوم، محیط درونی وبیرونی شما را تجزیه وتحلیل میکندتا نشانه هایی را ازمحل پاداشها پیدا کند. در گذشته اجداد ما به نشانه هایی که محل پاداشهایی مانند غذا،آب و … رانشان میداد، توجه میکردند چون آب و غذا دغدغه اصلی شان بوده است.اما امروزه ما بیشتر وقتمان راصرف دنبال کردن نشانه هایی میکنیم که پاداشهایی مانندپول وشهرت،قدرت ومقام،تأیید،عشق و دوستی یا احساس رضایت شخصی راپیش بینی میکنند.
مرحله دوم اشتیاق است. اشتیاق نیروی انگیزشی پشت هرعادتی اشتیاق است و بدون سطحی از انگیزه،ماهیچ دلیلی برای عمل کردن نخواهیم داشت. برای مثال شما مشتاق سیگارکشیدن نیستید، بلکه مشتاق احساس آرامش آن هستید. شما با مسواک زدن دندان هایتان انگیزه نمیگیرید، بلکه احساس یک دهان پاک به شما انگیزه می دهد. شما نمیخواهیدتلویزیون راروشن کنید، بلکه مشتاق سرگرم شدن هستید.
مرحله سوم پاسخ است. پاسخ درواقع روالی است که شماانجام میدهید. اگر این روال نیازبه تلاش فیزیکی یاذهنی بیشتری نسبت به اشتیاق شما داشته باشد، شماآن کار را انجام نخواهید داد.
درنهایت انجام دادن روال،پاداشی رابه وجود می آورد. پاداش ها هدف نهایی هرعادتی هستند.

یک مثال عالی دیگر برای درک شیوه تشکیل عادت، ورزش کردن است. درسال 2002پژوهشگران دانشگاه دولتی نیومکزیکو میخواستند بفهمندکه چرا برخی افراد از سر عادت، ورزش میکنند. آنها 266 شخص راکه اغلب آنها حداقل هفته ای سه مرتبه ورزش میکردند، موردمطالعه قراردادند. آنها دریافتند که بسیاری ازآنهاتقریباً ازسریک هوس شروع به دویدن یاوزنه زدن کرده بودند،یابه دلیل اینکه یکباره وقت آزاد بیشتری نسبت به گذشته داشتند و یا میخواستندکه با استرسی که به طورغیرمنتظره درزندگی شان رخ داده بود،کناربیایند. اما،دلیل اینکه آنهابه ورزش کردن ادامه دادند یعنی چرا این هوس تبدیل به یک عادت شد این بود که آنها شروع کرده بودند به تمنای یک نوع خاص از پاداش.
دریک گروه، 92 درصد افراد گفتندکه آنها به این دلیل ازروی عادت ورزش میکنندکه به آنها احساس خوبی میدهد آنها یاد گرفته بودندکه اشتیاق وتمنای اندورفین ودیگرموادشیمیایی عصبی راکه درنتیجه ی یک جلسه ورزش کردن در بدن شان آزاد میشود،داشته باشند .درگروه دیگری، 67 درصد افرادگفتندکه ورزش کردن، به آنهااحساس کامیابی میدهد آنهایادگرفته بودندکه با دنبال کردن روند پیشرفتشان در ورزش، اشتیاق وتمنای یک حس فتح ودستیابی به رکورد جدیدی را داشته باشند واین پاداش که شکستن رکورد های قبلی خودشان باشد، برای اینکه این فعالیتهای بدنی رابه یک عادت تبدیل کند،کافی بود.
نتیجه اینکه اگرمیخواهیدکه هرروزصبح بدوید، باید یک نشانه ساده را انتخاب کنید تابه عنوان یک محرک اولیه عمل کند مثل اینکه هرروزپیش ازصبحانه خوردن،کفشهای ورزشیتان راپوشیده و بندآنها را گره بزنید، یا لباسهای دویدن تان را کنارتختخواب تان قرار دهید و همچنین یک پاداش واضح مقررکنید ،مثلاًیک خوراکی نیمروزی،احساس کامیابی از ثبت کیلومترهایی که دویده اید،یا لذت ازهورمون اندورفینی که پس ازورزش دربدنتان ترشح میشود. امامطالعات بیشماری نشان داده اندکه یک نشانه ویک پاداش، به خودی خود، برای ادامه یافتن یک عادت تازه کافی نیستند . فقط زمانی بستن بندکفشهای ورزشیتان درهرصبح، به یک روال خودکارتبدیل میشودکه احساس اشتیاق به ورزش درشما وجود داشته باشد و مغزتان شروع به تمنا برای پاداش کند یعنی تمنای اندورفین یا احساس کامیابی پس از ورزش راداشته باشد

گردآوری: تکتم راعی

عاشق نگاه مهربان خداوند به بندگانش هستم و ایمان دارم که او همیشه بهترین های خودش را برایمان رقم می زند نه بهترین خودمان را، چرا که نگاه او نامحدود است و نگاه ما محدود