چگونه با نشخوار یک فکر مقابله کنیم ؟؟

 

چگونه با نشخوار یک فکر مقابله کنیم ؟؟ ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که به خودتان بگویید: نمیتوانم این اتفاق را از ذهنم بیرون کنم. نمیدانم چرا این اتفاق افتاد. چرا این اتفاق باید برای من بیفتد. احساس خیلی بدی دارم. نمیتوانـم از شـر ایـن اتفـاق هولنـاک خـلاص شـوم. این خیلی ناعادلانه است. چرا من؟

نشــخوار یعنی”جویــدن” و  نشــخوار فکــری یعنی”دائمــا یــک فکــر منفــی را مــرور کنیــم” در هنگام نشخوار فکری چه اتفاقی می افتد؟ 1. برنقــاط منفــی تمرکــز میکنیــد. تجربــه هــا و احســاس هــای بــد را در ذهــن تــان مــرور می کنیــد . 2. ســوالاتی میپرســید کــه هیــچ پاســخی ندارنــد.  «آخــر چــرا مــن؟» و درنهایــت دچــار احســاس گیجــی و درماندگــی می شوید کــه باعث بدتر شدن حالتــان میشــود. 3. شــما در مــورد چیــزی شــکایت میکنیــد کــه هیــچ اقدامــی بــرای تغییــر آن انجــام نمی دهیــد.  ماننــد «نمیتوانــم باورکنــم کــه ایــن اتفــاق افتــاده اســت» و ایــن شــما را ناامیدتر و افسرده تر میکند.  4. در هنــگام نشــخوار فکــری از جهــان واقعــی دور شــده، اقدامــی نکــرده مشــکلی را حــل و یــا پاداشــی دریافــت نمیکنیــد.  شــما در دام ذهــن خــود گرفتــار میشــوید. درعــوض آنکــه بــر نقــاط مثبــت و شایســتگی هایتان تمرکــز کنیــد براحســاس درماندگــی خودتــان تاکیــد می کنیــد و دائمــا نشــخوار فکــری میکنیــد. ازپیامدهـای نشـخوار فکـری؛ خودسرزنشـگری، پشــیمانی، ناتوانــی در لذت بــردن از زمــان حــال و تحریکپذیــری اســت.  و امــا راه حــل چیــســت؟ گذشــته را بــه گذشــته بســپارید. پیــدا کــردن جــواب سـوالات گذشــته کمکــی بــه زندگــی امــروز شــما نمیکنــد. بــه ســمت جلــو (آینــده) حرکــت کنیــد. مـا نشـخوار فکـری میکنیـم چـون نمیتوانیـم واقعیـت را آنگونـه که هسـت بپذیریم. نقطـه ای برای شـروع پیـدا کنیـد،  میتوانیـد بگویید: «بسـیار خوب مـن اینجـا هسـتم، کجـا میخواهم بـروم؟» قبـول کنـم کـه الان غمگیـن و تنهـا و عصبانـی هسـتم و بایـد آن را بپذیرم.    من در یـک دنیای واقعی هسـتم باید سـعی کنم براسـاس آن زندگـی ام را ادامه بدهـم. در واقـع خیلـی از رخدادهای زندگـی ما منطق صریـح و دلیل درسـتی ندارنـد و تنها اتفـاق می افتند، ممکـن اسـت خیلـی از رخدادهـا حتی عادلانه نباشـد امـا بـا ایـن حـال اتفـاق میافتند. ما چـه دلیـل آنها را بدانیـم و چـه ندانیـم تأثیـری در نتیجه آنهـا ندارد. بهتـر اسـت با تمرکز بـر حال، سـعی کنیم آنچـه اتفاق افتـاده را بپذیریـم و با مشـکلاتمان کنـار بیاییم. برای مواجهه با نشخوار فکری بهتر است؛ یـک محدویـت زمانـی تعییـن کنیـد. اگـر بـه طــور کامــل نمیتوانیــد از نشــخوار فکــری دســت بکشــید بــرای آن محدودیــت زمانــی تعییــن کنیــد. مثــلاً بــا خودتــان عهــد کنیــد کــه هــر روز بــه مــدت فقــط 5 دقیقــه بــه آن بپردازیـد. در اوقـات دیگـر اگـر ایـن افـکار بـروز کـرد، رهایـش کنیـد و فقـط درهمـان 5دقیقـه معیــن بــه آن بیندیشــید. کانـون توجـه خـود را تغییـر دهیـد. ایـن کانون میتوانـد اشـیاء دوروبرتـان، رنـگ و بـوی آنهـا و یــا توصیــف آنهــا باشــد. یعنــی بــه جــای توجــه بــه نشــخوارهای فکریتــان، ذهنتــان را بــه اشــیا و محیــط دوروبــر خــود متمرکــز کنیــد و آنهــا را بــا جزئیــات در ذهــن خــود توصیــف کنیــد. توجه کــردن بــه محیــط اطــراف و حس کــردن دنیــای واقعــی درحــال حاضــر کمــک بزرگــی بــرای رهایــی از نشــخوار فکــری اســت.  افــکار مزاحــم را بپذیریــد. در هنــگام نشــخوار فکـری افـکاری بـه ذهـن شـما مـی آینـد. بـه آنهـا بـه مثابـه یـک فکـر نـگاه کنیـد. آنهـا فقط یــک فکــر هســتند کــه می آینــد و میتواننــد برونــد. افکارتــان را تماشــا کنیــد کــه از در اتــاق می آینــد و از در دیگــر خــارج میشــوند می توانیــد آنهــا را ســوار بــر ابــر و کوپــه قطــار کنیــد و بــه آنهــا اجــازه عبــور بدهیــد.  نشــخوارهای فکــری خودتــان را بنویســید. افــکار تکــراری را مشــخص کنیــد. فهرســتی از آن تهیـه کنیـد در صـورت لـزوم بـا یـک مشـاور صحبــت کنیــد.