چجوری از خودم مراقبت کنم؟

همیشـه بهتریـن زمـان بـرای چـک کـردن سلامت هیجانیمـان و چگونه مراقبت کنیم از خودمان  “اکنـون” اسـت.

بیاییـد زمانـی را صـرف توجه به حیطه هایـی از خودمراقبتـی هیجانـی کـه از آن غافـل بوده ایـد بکنیـم.

تقویت خودمراقبتـی منجـر به بهبـود خلقتان، سلامتی تان و در کل بهبـود زندگیتـان خواهـد شـد. شـما لیاقتـش را داریـد.

خواب خوب

بزرگسـالان بـه طور متوسـط بـرای عملکرد بهینـه به 7 تا 9 سـاعت خواب نیـاز دارنـد. برای خـود برنامه منظم خـواب تنظیم کنیـد.

30 دقیقه قبل از خواب از وسـایل الکترونیکی اسـتفاده نکنید. به برنامـه منظم خواب خود متعهد باشـید. برای زمان خـواب خود یـادآور بگذارید.

مراقبت از خود و فعالیت بدنی

سلامت روانـی و جسـمی مـا به هـم گره خـورده انـد، پس با بـدن خود درسـت رفتـار کنید تا احسـاس بهتری داشـته باشـید. از مصـرف غذاهای فـراوری شـده اجتناب کنید. مـواد غذایی متنوع و سـبزیجات و میوهجات رنگـی مصـرف کنیـد تـا انـواع مـواد مغـذی بـه بدنتـان برسـد.  آب زیاد بنوشـید.  ورزش کنید، به خصـوص ورزش های هوازی تاثیـر فوق العاده ای بـر روی خلـق شـما خواهند داشـت.

تماس با دیگران

ما انسانها موجوداتی اجتماعی هستیم پس هنگامی که روابطمان سالم و مبتنی بر اعتماد هستند احساس بهتری داریم. زمانی را صرف تماس با یک دوست قدیمی کنید. یا با دوستی قرار گذاشته و زمانی را در کنار هم سپری کنید تا احساس ارتباط و اتصال به دیگران را تجربه کنید. در جستجوی روابط دوستانهای باشید که به شما این امکان را میدهند تا خودتان باشید و راجع به احساسهایتان صادقانه صحبت کنید.

تنفس عمیق

تنفـس آرام و عمیق منجر به آرام شـدن سیسـتم عصبـی در زمان تنش و اسـترس میشـود. هـر بار که نفس کشـیدن، نگـه داشـتن اش و آرام رها کـردن اش دشـوار شـد نگرانی هـا را برای لحظـه ای به امواج زمان سـپرده و دوبـاره توجـه خـود را به تنفس تان معطـوف کنید.

فعالیت لذت بخش

حتـی اگـر حسـش نیسـت!( وقتـی در تنش و اسـترس غرق میشـویم گاهـی فرامـوش میکنیـم زمانی بـرای تفریـح کنـار بگذاریـم، در حالی که یکی از مسـائل مهم در سلامت هیجانی تفریح کردن اسـت. به خود این فرصـت را بدهیـد تـا با حداقـل انجام یـک فعالیت لذت بخـش در طول روز احساسـات مثبـت جدیـدی را تجربه کنید. خالق باشـید، فعالیتهای جدیـدی را امتحان کنید.

تشویق خود

معموال وقتی دچار اسـترس هسـتیم روی مسـائل منفی متمرکز میشویم کـه نتیجـه اش احسـاس اضطراب و افسـردگی بیشـتر خواهد بـود. برای لحظـه ای توقـف کـرده و روی  3 کاری که امروز به درسـتی انجـام داده اید متمرکـز شـوید. بـه خود بـرای این موارد هـر چقدر هم که کوچک باشـند، پـاداش دهیـد.

برای شـروع، شـما همین الا ن مشـغول خوانـدن مطلبی دربـاره خودمراقبتی هسـتید، این عالیه!

تمرین تعادل

آیـا تمـام فکـر و ذکرتـان درستان شـده؟ بـه مبـل چسـبیدهاید و کاری نمیکنیـد؟ غـذای خیلـی کمـی میخوریـد یـا مـدام در حـال پرخـوری هسـتید؟ توجه کنیـد که برای مدیریت اسـترس تا چه انـدازه تنها بر روی یـک عـادت متمرکز شـده اید. بـه دنبال راه هـای متنوعی برای سـازگاری با شـرایط اسـترس زا باشـید. میتوانیـد از دیگـران بپرسـید که آنهـا چگونه اسـترس خـود را مدیریـت میکننـد و روش تـازه ای را امتحـان کنید.

امیدواری به آینده

یـک قـدم بـه عقـب برداشـته و بـه زندگـی خـود از دور نـگاه کنیـد. چه چیـزی به شـما انگیـزه میدهـد تا یک روز دشـوار را پشـت سـر گذارید؟ امیدوارید در زندگی چه دسـتاوردی داشـته باشـید؟ چه کسـی برای شـما اهمیـت دارد؟ چـه چیزی به شـما انگیـزه حرکت میدهـد؟ وقتی تحمل لحظـه حال دشـوار میشـود به آینـده امیدوار باشـید.