شهریه پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد برای رشته های پزشکی

 

شهریه پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد برای رشته های پزشکی

پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد از جمله راه های تحصیل توی رشته های پرطرفدار کشوره و به نسبت پرهزینه هم هست. البته بسیاری معتقدند که پولی که صرف این تحصیل در اسن رشته ها عموما سرمایه گذاری مناسبی برای آینده فرزندان هست چون از لحاظ امکانات و میزان درجه و اعتبار مدرک این افراد تفاوتی با مدرک های دانشگاه روزانه ندارند.
شهریه این پردیس ها و ظرفیت ها توی هر دانشگاهی با دانشگاه دیگه متفاوته. هرچقدر هئیت علمی دانشگاه قدرتمندتر باشه و امکانات دانشگاه بیشتر باشه، شهریه شما هم بالاتر میره. این شهریه توسط هیئت امنای دانشگاه ها تعیین میشود.
نمونه شهریه دانشگاه های پردیس برای سال 98-99 به صورت زیر هست: (شما 10 درصد به این مبالغ برای سال جدید اضافه کنید.)

  شهریه ثابت شهریه متغیر حداقل
نام گروه آزمایشی امتحانی دروس عمومی دروس اختصاصی
  واحد نظری  واحد عملی دروس پایه واحد نظری  واحد عملی واحد کار آموزی واحد کارورزی واحد پایان نامه
  واحد نظری واحد عملی
دندانپزشکی 24,200,000 1,815,000 2,420,000 4,235,000 6,655,000 5,445,000 9,680,000 9,680,000 9,680,000 8,800,000
پزشکی 24,200,000 1,815,000 2,420,000 3.500.000 5,000,000 4,235,000 6,655,000 6,655,000 9,680,000 8,800,000
داروسازی 24,200,000 1,815,000 2,420,000 3.500.000 5,000,000 4,235,000 6,655,000 6,655,000 9,680,000 8,800,000

 

  شهریه ثابت شهریه متغیر حداکثر
نام گروه آزمایشی امتحانی دروس عمومی دروس اختصاصی
  واحد نظری  واحد عملی دروس پایه واحد نظری  واحد عملی واحد کار آموزی واحد کارورزی واحد پایان نامه
  واحد نظری واحد عملی
دندانپزشکی 25,300,000 1,897,500 2,530,000 4,427,500 6,957,500 5,692,500 10,120,000 10,120,000 9,680,000 10,120,000
پزشکی 25,300,000 1,897,500 2,530,000 3.14.000 4,840,000 4,427,500 6,957,500 6,957,500 9,680,000 10,120,000
داروسازی 25,300,000 1,897,500 2,530,000 3.14.001 4,840,000 4,427,500 6,957,500 6,957,500 9,680,000 10,120,000

شهریه پردیس ها برای سایر رشته ها

شهریه پردیس ها در سال 98-99 نیز برای سایر رشته ها به صورت زیر است :

شهریه پردیس خودگردان دانشگاه تهران ۹۸ – ۹۹ مقطع کارشناسی

گروه آزمایشی علوم انسانی-علوم رفتاری هنر فنی مهندسی-علوم کشاورزی
شهریه ثابت ۷،۱۷۳،۱۵۴ ۹،۰۶۴،۴۹۸ ۱۰،۲۵۳،۰۰۳
اصلی تخصصی ۱،۲۳۰،۶۲۴ ۱،۶۴۱،۲۷۱ ۱،۶۴۵،۲۱۹
پایه نظری ۱،۰۲۶،۶۱۷ ۱،۴۴۹،۱۰۹ ۱،۴۴۹،۱۰۹
عمومی ۸۱۹،۹۷۸ ۸۱۹،۹۷۸ ۸۱۹،۹۷۸
آزمایشگاهی-علمی کارگاهی ۸۱۹،۹۷۸ ۱،۰۲۵،۳۰۱ ۱،۰۲۵،۳۰۱
پروژه ۱،۴۳۵،۹۴۸ ۱،۸۴۲،۶۴۵ ۱،۸۴۲،۶۴۵