شهریه دانشگاه آزاد امسال چقدره؟

 

شهریه دانشگاه آزاد امسال چقدره؟

یکی از مطالبی که برای خیلی از شما ها مهم است میزان شهریه دانشگاه های مختلف است. در حال حاضر همونطور که میدونید، بیشتر ظرفیت دانشگاه های کشور پولی هست و تعداد اندکی در دانشگاه های روزانه پذیرفته میشوند. از میانه دانشگاه ها، بیشترین هزینه ها مربوط به پردیس های بین الملل در رشته پزشکی و کمترین آن مربوط به رشته های شبانه است. قبل از هر چیز باید یادتان باشد، هزینه دانشگاه ها به صورت زیر محاسبه میشود:
1- هزینه ثابت: این هزینه به صورت ثابت در هر ترم از دانشجویان دریافت میشود:
2- هزینه متغیر: این هزینه به ازای یک واحد درسی. یعنی اگر 18 واحد دریافت میکنید باید عدد 18 را در هزینه متغیر هر واحد درسی ضرب کنید و به هزینه ثابت اضافه کنید. هزینه کلی ترم شما بدست می آید.
در ابتدا به میزان شهریه دانشگاه آزاد می پردازیم. جداول زیر شهریه های دانشگاه آزاد را به صورت کامل نشان میدهد. این هزینه مربوط به سال 98-99 است. و باید به هزینه های مذکور عدد 10 الی 15 درصد نیز اضافه کنید.

کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد


رشته تحصیلی
تعداد واحد شهریه ثابت شهریه متغیر ( 10 واحد نظری  ) شهریه ثابت و متغیر
بهداشت عمومی 18 واحد نظری 10,207,596 20,717,236 30,924,832
بهداشت عمومی  خودگردان 18 واحد نظری 55,702,356
شهریه کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد 98 – 99 ( ریال )
رشته تحصیلی تعداد واحد شهریه ثابت شهریه متغیر 18 واحد نظری شهریه ثابت و متغیر 
 فنی مهندسی  18 واحد نظری 5.695.312 6,378,750 12,074,062
علوم انسانی  18 واحد نظری 5,062,500 6,378,750 11,441,250
 شهریه کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد 98 – 99 ( ریال )
رشته تحصیلی تعداد واحد شهریه ثابت شهریه متغیر ( 10 واحد نظری ) شهریه ثابت و متغیر
علوم انسانی 18 واحد نظری 6,046,307 8,707,658 14,753,965
فنی و مهندسی 18 واحد نظری 13,887,562 8,707,658 22,595,220
تربیت بدنی 18 واحد نظری 14,433,617 15,915,060 30,348,677

 

 شهریه کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد 98 – 99 ( ریال )
رشته تحصیلی تعداد واحد شهریه ثابت  شهریه متغیر ( 10 واحددرسی ) شهریه ثابت و متغیر
تربیت بدنی و علوم ورزشی 11,879,042 7,845,869 19,724,911
فیزیک- زیست شناسی – بیوشیمی – ژنتیک – و گرایش های آن – مدیریت جهانگردی – مهندسی هسته ای    8,239,965 7,845,869 16085834
کلیه گرایش های معماری – شیمی – مهندسی پزشکی – شهرسازی – فناوری اطلاعات 11,518,874 7,845,869 19,364,743
فرش – مرمت بناهای تاریخی – طراحی پارچه و لباس – ارتباط تصویری – طراحی صنعتی – معماری داخلی  نقاشی 11,758,409 7,845,869 19,604,278
کارشناسی پیوسته علوم انسانی – الهیات و معارف اسلامی – ( فقه و مبانی حقوق – فلسفه و حکمت اسلامی ) جغرافیا
و کلیه
 گرایش های آن ( ژ‌یومورفولوژی گردشگری و منطقه ای –  طبیعی – انسانی ) زبان و ادبیات فارسی – حقوق – تاریخ – زبان انگلیسی – مدیریت صنعتی
5,559,235 7,845,869 13,405,104
کارشناسی پیوسته رشته های فنی و مهندسی : برق – مکانیک – صنایع – عمران – مواد – هوافضا – منابع طبیعی – و محیط زیست – رباتیک – خط و سازه های ریلی – اپتیک و لیزر    9,800,211 7,845,869 17,646,080

 

شهریه پرستاری دانشگاه آزاد 98 – 99 ( ریال )
رشته تحصیلی تعداد واحد شهریه ثابت متوسط شهریه هر یک واحد درسی متغیر شهریه ثابت و متغیر
پرستاری 18 واحد نظری و عملی 23,212,188 16,945,50 54،609،323
سایر رشته های پیراپزشکی 18 واحد نظری و عملی 23,212,188 978,252 41,501,069

 

شهریه دکتری حرفه ای دانشگاه آزاد 98 – 99 ( ریال ) 
رشته تحصیلی تعداد واحد شهریه ثابت  شهریه متغیر به ازای هر یک واحد درسی شهریه ثابت و متغیر
74,737,212 1,093,125 94,413,462
پزشکی  18 واحد نظری و عملی 
دندانپزشکی 18 واحد نظری و عملی  74,247,976 1,157,556 95,083,984
داروسازی 18 واحد نظری و عملی  74,247,975 1,157,555 95,083,965