راه حلی برای رهایی از نگرانی

پ

حتما شما هم در طول زندگی خودتان نگرانی را تجربه کرده اید.

توقـع امنیـت داشتن یکـی دیگـر از سـوخت های نگرانی اسـت؛ یعنـی معتقـد باشـیم کـه زندگـی بایـد کامـلا امــن باشــد، همــه چیــز بایــد تضمیــن شــده باشــد و هیــچ خطــری نبایــد زندگــی شخصی، مســایل شـخصی، مسـایل خانوادگـی مـا را تهدیـد کنـد.
اگـر همـه چیـز را بـه جـای ترجیـح، یـک نیـاز بی چـون و چـرا بدانیـد، نگرانـی بـر شـما مسـتولی میشـود.
عـده ای می پندارنـد، وظیفـه ی آنهاسـت کـه نگـران باشــند و اگــر نگــران باشــند «مســئولیت پذیر« هسـتند. ایـن عـده میگوینـد «اگـر نگـران نباشـم، آدم بی مســئولیتی هســتم«
کنار گذاشتن نگرانی سخت است.
طرح شش مرحله ای روش منظمی برای از بین بردن نگرانی است.
1. وقتـی متوجـه شـدید نگـران شـده اید، صبـر کنیـد. بـرای آن کـه بـا نگرانـی مبـارزه کنیـد لازم اسـت بفهمیـد چـه موقع نگـران میشـوید. اگـر قبلا فهمیده ایـد کـه واقعـا از چـه چیزی نگران هسـتید از مرحلـه 3 شـروع کنیـد.
2. مشـکل اصلـی را پیـدا کنیـد. فهرسـتی از نگرانیهـای خـود تهیه کنیـد و نگرانی اصلـی خود را انتخـاب کنیـد. از خودتان بپرسید « واقعـا نگران چه چیزی هسـتم؟«
3. واقعیت داشـتن آن را وارسی کنید. از خودتان بپرسـید: ” چقـدر احتمـال دارد، چیـزی کـه از آن میترسـم اتفـاق بیفتـد؟” و ” اگـر اتفـاق بیفتد چقدر بـد اسـت؟” ،
“چـه شـواهدی در تاییـد آن دارم؟”
4. ببینیـد کـه الزم اسـت اقدامـی انجـام دهیـد یـا خیـر. ازخودتـان بپرسـید: «آیـا بایـد کاری کنـم یـا احتمال نـدارد اتفـاق بیفتد؟ آیـا اگر اتفـاق بیفتد، کاری از دسـتم بـر می آیـد؟«
5. وقتی احتمال دارد چیزی که از آن میترسـید رخ بدهد، برای حـل آن اقدام کنید.

6. وقتـی بـه کمـک راهبردهـای روانشـناختی نتیجـه گرفتیـد، نگرانی خـود را رها کنیـد. بـرای ایـن منظـور میتوانیـد بـرای خودتـان » زمـان نگرانـی» در نظـر بگیریـد بـه ایـن معنی که هـرگاه موضوعـات نگران کنندهای به ذهنتان رسـید آن را در حـد چنـد کلمـه یادداشـت و فکـر کـردن بـه آنهـا را بـه زمـان دیگری بـرای مـدت 15 تا 30 دقیقـه موکـول کنید. توجه داشـته باشـید کـه زمانی را کـه بـرای نگرانی هـای خـود اختصـاص میدهیـد بـا زمـان خـواب شـما فاصلـه زیـادی داشـته باشـد.
چنانچـه نگرانی و اضطراب شـما خیلی زیاد اسـت و در حوزه هـای مختلفـی از زندگیتان آن را احسـاس می کنیـد همچنیـن فکـر می کنیـد کنترل کمـی بر آن داریـد و بـا نشـانه های دیگـری ماننـد؛ بیقـراری، مشـکل در تمرکـز، بـه سـادگی خسـته شـدن و مشـکلات خـواب، تنـش در ماهیچه هـا و زودرنجـی همـراه اسـت، مراجعـه به یـک متخصص روانشناسـی میتوانـد در حـل ایـن مسـاله بـه شـما کمـک کند.