با حــس غــم چــه کنــــم..!!

 

با حــس غــم چــه کنــــم..!!

گاهی زندگی ما را به دردسرهای زیادی می اندازد.

در رأس تمام این دردهای گریز ناپذیر زندگی، ما اغلب خود را با انبوه بیشماری از افکارمان رو به زوال و نابودی می کشانیم.

ما لحظات سختی را پشت سر میگذاریم و دست آخر، خودمان را با قضاوت هایی که درباره ی اشتباهات مان می کنیم، از پا درمی آوریم، یا نگران وقایع ناگواری میشویم که ممکن است در آینده اتفاق بیفتند.

گویـی رنج هـا و دردهـای معمـول زندگـی کافـی نیسـتند و مـا خـود را موظـف
مـی دانیـم دربـاره آنهـا فکـر کنیـم، آنهـا را ارزیابـی کنیم و بـه آنها معنـا دهیم.!!

بـه عـلاوه، انـگار همه ایـن فکرکردن ها یـک وظیفه بـه عهـده دارنـد:
کشمکش های ضـروری و گریزناپذیر زندگیمان را بـه رنجـی عمیقتر تبدیل کنند.!!

مـا در نهایـت مجبوریم با ترس هـا و فقدان هایی بیشـتر از زندگـی واقعی مان مقابله کنیم؛ زیـرا افکارمان درسـت مثـل یـک بلندگـو عمـل میکننـد. آنهـا همه چیـز را تکـرار میکننـد و شـدت میبخشـند. آنهـا همـه جـا جـار میزنند کـه ما احمقیـم و هیـچ ویژگی مثبتـی نداریـم یا از آنچـه برایمان اتفاق افتاده اسـت، صحنه هـای وحشـتناکی خلـق میکننـد.

بـه این نکته توجه داشـته باشـید: درعین حال که بایـد رنج های زندگـی را بپذیریم، ضرورتـی برای تحمل رنج هـای روزافـزون ناشـی از افکارمان وجـود ندارد.

چه میشـد اگـر افکارمـان چیـزی بیـش از قطـرات بارانی نبودنـد کـه داخـل چـاه غـم می افتادنـد؟ چه میشـد اگـر افکارمان گذرا بودنـد، پدید می آمدنـد و در تاریکی
محو میشـدند و فقط بـرای لحظه ای کوتـاه و پیش از اینکـه اجازه دهیـم بگذرند،   آنها را احسـاس میکردیم؟

 

این تمرین را انجام دهید:

  1. افکارتان را مشـاهده کنید و دقت داشـته باشـید کـه هـر یـک از آنها چگونـه شـکل میگیرند.
  2. سـپس بگذاریـد آنهـا درون چـاه غـم بیفتنـد. بـه صـدای برخـورد فکـر بـه آب تـه چـاه گـوش کنید؛ شـلپ و شـلوپ آرامی که هر فکر هنـگام برخورد با آب تـه چـاه تولیـد میکنـد و سـپس از بین مـیرود.
  3. ایـن کار فرآینـدی سـه مرحلـه ای اسـت:
  • توجـه کـردن بـه فکـر؛
  • شـنیدن صـدای برخـورد فکر به آب تـه چـاه؛
  • رها کـردن

ایـن کار را چند دقیقه انجـام دهیـد و ببینیـد کـه رابطه تان بـا افکارتان چگونـه تغییـر میکنـد. آیـا آنهـا هنـوز برایتـان مهـم و قانع کننده انـد؟

آیـا هنـوز همـان تأثیـر را بـر زندگـی هیجانـی شـما دارند؟