آزمون MBTI

آیا شناختن شما

آیا

شما معمولا

روابط دوستانه شما

میتوانید به طور نامحدود

در صحبت کردن با دوستانتان

آیا معمولا

وقتی غریبه ها به شما توجه می کنند

آیا عادت دارید

آیا

وقتی با گروهی از افراد هستید معمولا ترجیح میدهید؟

در بین دوستانتان آیا

در یک محفل اجتماعی

در میهمانی ها

کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

در یک مهمانی دوست دارید:

هنگامی که با گروهی از دوستان نزدیک خودتان هستید:

در یک گروه بزرگ اغلب:

زمانی که در مورد یک پیشامد فکر میکنید ترجیح میدهید:

آیا افرادی که تازه با شما آشنا می شوند میتوانند بگویند به چه علاقه دارید؟

آیا معمولا منظورتان

وقتی که غریبه ها را ملاقات می کنید

وقتی در جلسهای راجع به چیزی نظری دارید که باید گفته شود

ترجیح میدهید در نظر مردم چگونه باشید؟

هنگام مطالعه با هدف سرگرم شدن آیا

اگر معلم بودید ترجیح میدادید

معمولا با کدام شخص راحت تر ارتباط برقرار میکنید؟

در انجام کاری که بسیاری از مردم انجام میدهند ترجیح میدهید

درشیوه ی زندگی تان ترجیح می دهید

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام یک تمجید بیشتری از یک فرد است؟

اگر بخواهید در همسایگی خود برای مسائلی مانند کمک به کمیته امداد به جمع آوری اعانه بپردازید

کدام گزاره تعریف و تمجید بیشتری از شما به شمار میآید؟

آیا در تصمیم گیری، بیشتر

هنگام گفتگو بیشتر تمایل دارید

احساس میکنید که کدام یک عیب بدتری به شمار می آید؟

اگر بخواهید عمل خاصی را انجام دهید کدام یک از این دو گزاره برایتان جالب تر بنظر می آید؟

فکر میکنید وجود کدام یک در فرد نقص بیشتری است ؟

احساس میکنید کدام یک عیب بدتری به شمار میآید؟

آیا معمولا

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

بیشتر مراقب کدام یک هستید؟

آیا به طور طبیعی:

برای انجام یک کار، آیا

هنگامی که رخدادی پیش بینی نشده شما را مجبور به کنار گذاشتن برنامه روزانهتان مینماید

آیا مطابق برنامه عمل کردن

هنگام شروع یک پروژه ی بزرگ که تا یک هفته باید انجام شود

اگر قرار باشد که کاری خاص را از پیش در زمانی خاص انجام دهید

آیا ترجیح میدهید

آیا

آیا فکر میکنید که داشتن یک برنامه روزانه

وقتی که کار خاصی برای انجام دادن دارید آیا مایلید

آیا

در زندگی شخصی وقتی به پایان مسئولیتی میرسید

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

کدام لغت برای شما جالبتر است؟

آیا به طور کلی ترجیح میدهید:

وقتی برای یک روز جایی میروید ، آیا ترجیح می دهید:

در مورد کارهای روز مره ترجیح میدهید

آیا

آزمون MBTI
ISTJ
ISFJ
ESTP
ESFP
INTJ
INFJ
ENTP
ENFP
ISTP
INTP
ESTJ
ENTJ
ISFP
INFP
ESFJ
ENFJ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.