محصولات

مقابله و سبک شخصیتی

آگاهی از سبک شخصیتیمان برای مقابله موثر با مشکلات زندگی بسیار سودمند است. از آنجایی که سبک های شخصیتی عمیقا با نحوه ادراک و تفسیر ما از جهان و واکنشمان

بیشتر بخوانید »

اکنون وقت مقابله است

محمد در امتحانات پایانی شاگرد برتر کلاس شد. کسی باورش نمی‌شد  پسر بچه‌ای که در ابتدای سال مشکلات زیادی داشت اکنون شاگرد برتر کلاس باشد. او  پدرش را از دست

بیشتر بخوانید »

چه عواملی استرس ایجاد میکنند؟

چنانکه گفته شـد، اسـترس احسـاس فشـاری است که به دنبـال رویارویی با موانع و چالش ها در زندگیمان احسـاس میکنیـم. البته فقـط موانع و چالش ها اسـترس زا نیسـتند، بلکـه

بیشتر بخوانید »