چطور برنامه ریزی کنم که به همه کارهام برسم؟

وقـت و زمان در زندگی محدود و برگشـت ناپذیر اسـت، پس برای اسـتفاده درسـت از زمـان ناگزیریـم برنامه ریزی کنیـم. چـرا که اگـر برای اوقـات روزانه خود برنامه نداشـته باشـیم به طـور غیرمسـتقیم پذیرفته ایـم »”هـر چـه پیـش آیـد خوش آیـد.”

بنابرایـن روزمرگی، بی برنامگـی و اتلاف وقـت پیامـد ایـن بی توجهـی اسـت. برخـی فکـر میکننـد اگـر بخواهنـد برنامه ریـزی کننـد زمـان را از دسـت میدهنـد و کارهایشـان انجـام نمی شـود!

در حالـی کـه دانشـمندان معتقدنـد :

۸ دقیقه صـرف زمان بـرای برنامه ریـزی روزانـه می توانـد یـک سـاعت زمـان را بـرای شـما ذخیره کنـد.

اگـر بتوانیـد در زندگـی تحصیلی خویـش از برنامه ریـزی مناسـبی تبعیـت کنیـد و امـور تحصیلـی و روزمـره خـود را در قالـب برنامـه ای از پیـش تعیین شـده تعریف کنیـد، نه تنها موفقیت تحصیلی شـما تضمیـن میشـود بلکـه به فنونی دسترسـی پیـدا میکنید کـه میتوانـد سـایر ابعـاد شـخصی و اجتماعـی زندگـی شـما را تحت تأثیر قرار دهد و پیشـرفت شـما را در سـایر عرصه هـا ارتقا بخشـد.

برنامه ریــزی فعالیتــی مســتمر اســت کــه مــا را بــه هدف هــای خودمــان می رســاند و هــدف آن ایجــاد تغییــرات مطلــوب در رفتــار اســت.

حـال که اهمیت برنامه ریزی در رسـیدن بـه موفقیت در تحصیـل و اصـول یـک برنامه ریزی مؤثر را شـناختید، باید نحـوۀ برنامه ریـزی را یـاد بگیریـد.

بـرای برنامه ریـزی باید گام های زیـر را برداریم.

 • گام اول تعییـن نـوع برنامـه.
  منظـور از تعییـن نـوع برنامـه، برنامه هـای روزانـه، هفتگـی و ماهانـه اسـت.
 • گام دوم تعییـن روش برنامـه.
  روش برنامه ریـزی به دو صـورت انجام میشـود: زمان محـور، یعنی ابتدا سـاعات روزانه خـود را تنظیـم کنیـد و سـپس هـر درس و برنامه را در آن سـاعات بگنجانیـد؛ و تکلیـف محـور، یعنـی ابتدا دروسـی را کـه باید بخوانیـم مبنا قرار میدهیم و سـپس زمـان مناسـب بـرای هـر درس را پیش بینـی میکنیم.
 • گام سـوم تهیه فهرسـتی از فعالیتهـای روزانـه.
  قبل از اینکه دسـت به کار شـوید ابتدا کارهایـی را که باید انجام دهید فهرسـت کنید.
 • گام چهـارم تعییـن زمان مناسـب بـرای هـر فعالیت.
  در هـر دو شـکل برنامهریزی(زمـان محور یـا تکلیف محور( بایـد بدانیم برای انجام دادن اموری که فهرسـت کردهایم به طور متوسـط چقـدر وقت در روز نیـاز داریم.
 • گام پنجـم اولویت بنـدی.
  برنامه های خود را بر اسـاس درجـه اهمیـت اولویت بنـدی کنیـد و بـرای آنهـا زمانـی مناسـب در نظـر بگیرید.