منابع کنکور تجربی

منابع کنکور سراسری تجربی

 

با توجه به تغییر نظام آموزشی منابع کنکور برای داوطلبان نظام قدیم و جدید متفاوت هست و داوطلبان با توجه به نوع نظام آموزشی، می بایست منابع درسی مربوط به همان نظام آموزشی را مطالعه کنند.

منابع کنکور سراسری یکی از مهمترین قسمت های کنکور می باشد که داوطلب با آگاهی از آن ها می تواند به تراز مورد نظر برسد. بنابراین انتخاب منابع خوب از اهمیت بالایی برخوردار است؛ لذا این منابع برای رشته تجربی شرح داده شده است.

دروس عمومی

دروس تخصصی

منابع کمک آموزشی

منابع کمک آموزشی می تواند در کنار دیگر منابع، راهنمایی برای داوطلبان جهت رسیدن به موفقیت باشد.

منابع کمک آموزشی دروس عمومی

منابع کمک آموزشی دروس تخصصی