روزهای پایانی اسفند

وقتـی بـه روزهای آخر سـال نزدیک میشـویم، بیشـتر ما درگیـر افـکاری مشـترک میشـویم. از جمله ارزیابی سـال کـه گذشـت و برنامه ریـزی برای سـالی که پیـش رو داریم.

بیشـتر مـا علاقه مندیـم بـا نـو شـدن سـال نه فقـط خانه و زندگـی، کـه حالمـان را هـم نـو کنیـم.

دعـا میکنیـم که حالمـان بـه بهترین حالهـا و روزگارمان بـه بهترین روزها تبدیل شـود.

گرچـه در این دو سـال و اندی که درگیر کرونا بودیم شـاید چنـدان متوجـه تغییر فصـول و ایام نشـدیم، و شـاید آن قـدر چشـم انتظار بهـار بی کرونـا ماندیـم کـه سـرعت عبور سـال ها از روزهـا بیشـتر شـد؛ بـا اینهمه،گـردش زمیـن بـه دور خورشـید و گـذر ایام منتظـر افکار و احساسـات ما نمیمانـد.

روزهـا میگـذرد و مـا میمانیـم و آرزوهایی که اگر دسـت نجنبانیم حسـرت فردا خواهد شـد.

هوای بهـار که می آید،بیشـتر مـا دوبـاره یـاد همیـن آرزوهـای کوچـک و بـزرگ می افتیـم و گمـان میکنیـم همان شـنبه که میخواسـتیم نزدیـک اسـت. امسـال هم مثـل هر بهـار بیاییـد دقایقی بـا خودمان خلـوت و آرزوهایمـان را کمی گردگیـری کنیم.

شـاید راهـی نـو برای دسـتیابی به آنهـا پیدا کردیـم. برای ایـن گردگیـری میتوانیـد کمی هـم قدم ما شـوید.

گام نخسـت:

همـه میدانیم که اولین قدم برای رسـیدن بـه هر خواسـت یـا هدفـی، شناسـایی دقیق آن خواسـت بدانیم چـه میخواهیم،

اینکـه دقیقـاٌ بدانیم چه میخواهیم اگر به چنین خواسته ای دسـت یابیم چه تغییرات شگرفی در زندگیمان رخ خواهـد داد و اینکـه پس از دسـتیابی بـه این هدف، چه دسـتاوردهایی در زندگیمان خواهیم داشـت.

امـا متأسـفانه بسـیاری از مـا دقیقا نمیدانیم دنبال چه چیـزی هسـتیم. وقتـی ارزش هـا و اولویت هایمـان را در زندگـی نشناسـیم، نمیتوانیم به خوبی در جهت دسـتیابی بـه آنهـا حرکت کنیم. بیایید در سـال جدیـد کمـی دقیقتـر ارزش هایمـان را شناسـایی کنیـم و در فهرسـتی آنهـا را برای خـود طبقه بنـدی کنیم تا چه خواسـته ای داریـم و میخواهیم به کجا برسـیم.

گام دوم:

قـدم بعـدی شناسـایی منابـع و افـرادی اسـت کـه میتواننـد بـرای رسـیدن بـه اهدافمـان مـا را یـاری کننــد. والدیــن، اســاتید، دوســتان، کتابهــا، ســمینارها. شــاید همــان گذرگاه هایــی باشــند کــه بــه مــا در مســیر رســیدن بــه اهدافمـان کمـک میکننـد. منابـع را دسـت کـم نگیریـم و بدانیــم هرچــه گزینه هــای مختلــف در اختیــار داشــته باشـیم بیشـتر بـه آنهـا دسترسـی داشـته باشـیم و بهتـر میتوانیــم بــه خواســت و آرزویمــان برســیم.

گام سـوم:

گام بعـدی برنامه ریـزی اسـت. فـارغ از اینکـه چـه خواسـت و آرزویی داریـم، باید بدانیم در چه مسـیری حرکـت کنیـم تـا بتوانیم به این خواسـت دسـت یابیم. به طـور دقیق باید مراحل رسـیدن به هدف خـود و زمان الزم بـرای پیمـودن هر مرحلـه را مشـخص کنیم. نوشـتن یک برنامـه زمانـی مشـخص و دقیق میتواند بسـیار راهگشـا باشـد.

پیشنهاد میشود موانع به تحقق رساندن هر گام را هم مشخص کنیم. به هر ترتیب در این سفر فراز و نشیبهایی منتظر ماست.

قرار نیست همواره همه چیز مطابق میل ما پیش برود.  همیشه اتفاقات نامنتظره ممکن است برنامه ما را تحت تأثیر قرار دهد.

باید برای بروز این اتفاقات در همین گام نخست، خود را آماده کنیم.  یادمان باشد هر سفری چالشهای خودش را دارد.

گریزی از این چالشها نیست اما میتوانیم با آمادگی به پیشواز آنها برویم.

یادمان باشـد ممکن اسـت در اجرای اهدافمان با شکست مواجـه شـویم، ممکن اسـت نتوانیـم همه چیـز را آن طور کـه بایـد و شـاید مدیریـت کنیـم امـا بـه هر حـال همین کـه تلاش میکنیـم تا بـه موفقیت دسـت یابیم ارزشـمند اسـت. در این مسـیر با وجود همه چالشها و افکار منفی دلسـرد نشـویم. یادمان باشـد، امسـال میتواند فرصت و هدایایـی نو بـرای ما به ارمغـان آورد.