افسردگی

حال بدی داشتم اما فکر میکردم باید منتظر بمانم تا خودش خوب شود.

اما حالم بدتر شد. دائم خسته بودم و به هیچ چیز توجه نمیکردم، وحشتناک بود.

تا اینکه برادرم گفت احتمالاً دچار افسردگی شده ام و توصیه کرد که از کسی کمک بگیرم.

به ملاقات روانشناس رفتم و تحت درمان قرار گرفتم. حالا دوباره همان فرد سابق شده ام و به علاوه اطلاعات زیادی درباره افسردگی به دست آوردم.

نکات مهم:

 1. افسردگی را شناسایی کنید.
 2. از احساسات خود صحبت کنید.
 3. با کسی حرف بزنید.
 4. درمان را پیگیری کنید.

 

ممکن است مبتال به افسردگی باشید؟
 اگر احساستان اینگونه است:

1- اغلب اوقات احساس غمگینی، پوچی یا ناامیدی می کنید.

2- کاهــش محســوس علاقــه یــا لــذت بــردن از تمامــی فعالیتهــا

3- تغییر محسوس اشتها (افزایش یا کاهش اشتها)

4- مشکلات خواب (بی خوابی یا پرخوابی)

5- خستگی یا فقدان انرژی

6- احساس بی ارزشی یا احساس گناه

7- کاهش توانایی فکر و تمرکز

اگـر چنـد مـورد از ایـن نشـانه ها را داریـد و ایـن علائم به مـدت دو هفتـه یا بیشـتر اسـت کـه از بین نرفته انـد، نزد یـک مشـاور و روانشـناس رفتـه تا بررسـی صـورت پذیرد کـه آیـا مبتلا به افسـردگی هسـتید.

از احساسات خود صحبت کنید:

معمولا افراد از احساسات بد خود صحبت نمی کنند و آنها را با کسی در میان نمی گذارند. حتی ممکن است خودمان هم این حس را نپذیریم و آن را انکار کنیم.

افسردگی را پیش خود نگه ندارید:

 • وانمود کردن به اینکه حالتان خوب است، در حالی که به واقع این گونه نیست، ممکن است حال شما را بدتر کند.
 • هرچه بیشتر درمان را عقب بیاندازید، بیشتر طول می کشد تا دوباره حس خوبی پیدا کنید.
 • افسردگی ممکن است به شغل، روابط و سلامت شما آسیب بزند.
 • افسردگی درمان نشده خطرساز است. ممکن است به خودتان یا دیگران آسیب بزنید.

با کسی صحبت کنید:

صحبت درباره ی وضع خودتان با فردی موجه اولین قدم در راه بهتر شدن است.

 • با کسی که به او اعتماد دارید صحبت کنید.
 • می توانید احساستان را به یک دوست یا یکی از اعضای خانواده یا مشاور در میان بگذارید.
 • اگر نمیخواهید موضوع را با کسی که می شناسید در میان بگذارید، با روانشناس مجموعه وقت مشاوره بگیرید.

در صدد درمان برآیید:

کمک گرفتن می تواند حال شما را تغییر دهد. دو درمان اصلی برای افسردگی وجود دارد:

 • صحبت کردن با متخصصین مشاور و روانشناس
 • مصرف دارو طبق تجویز روانپزشک

بهتريـن درمـان معمولا تركيبـي از ایـن دو روش اسـت.

ورزش کـردن نيـز میتواند بـه بهبود افسـردگی کمک کند.

احساساتان بهتر خواهد شد اگر:

 • بـا فردی معتمد احساسـتان را در میـان بگذارید و از او کمک بگیرید.
 • درمانی کارآمد پیدا کنید.
 • از درمانتان پیروی کنید.
 •