آیا فکر میکنید زندگی بی ارزش است ؟

اگر گاهی احساس می کنید زندگی چنان سخت است که ارزش زیستن ندارد متن زیر را بخوانید.

چه افکار یا احساساتی به سراغتان می آیند؟

 • رنجی که به نظر میرسد دشوار و تحمل ناپذیر است.
 • احسـاس ناامیدی، آنچنان کـه گویی هیچ نکته مثبتی در زندگی وجود ندارد.
 • افکار منفی و آشفته .
 • تصور اینکه راه حلی به جز خودکشی وجود ندارد
 • مرگ را بهترین تسکین پنداشتن.
 • این فکر که بدون شما همه زندگی بهتری خواهند داشت
 • احساس بی ارزشی
 • احساس تنهایی شدید، حتی در میان دوستان و اقوام
 • ناتوانی از درک چرایی این افکار و احساسات

آنچه باید به خاطر داشته باشید:

 1. شـما تنهـا نیسـتید. افراد بسـیاری دچار این احسـاس و افـکار شـده اند و اکنـون زندگـی میکنند.
 2. صحبـت دربـاره خودکشـی ایـرادی نـدارد. بـا یکـی از دوسـتان، اعضـای خانواده، اسـتاد خـود و متخصصین مشـاوره و روانشناسـی میتوانیـد صحبـت کنیـد. این کار کمـک میکنـد احسـاس بهتری داشـته باشـید.
 3. افـکار خـودآزاری یـا خودکشـی، نشـانه ای اسـت از پریشـانی روانی شـدید (شـاید به سـبب از دست دادن شـغل، شکسـت در تحصیل و به وجود آمدن مشکلات تحصیلـی یـا شکسـت در ارتبـاط بـا خانواده، اسـتاد و همسـر یـا تجربه خشـونت)
 4. شما مقصر نیستید و این تجارب ممکن است برای هرکس روی دهد. این مشکلات درمان پذیرند. متخصصان میتوانند به شما کمک کنند.

 *یادآوری:   اگر احسـاس می کنید کـه زندگی ارزش ادامـه دادن ندارد،       کمک بگیرید. شـما تنها نیسـتید. کمک در دسترس است.
کارهایی که میتوانید انجام دهید:

 1. صحبـت درباره احسـاستان با یکـی از اعضای مطمئن خانـواده، دوسـتان، و متخصصین روانشناسـی و مشاوره.
 2. اگـر فکر میکنید در خطر آسـیب رسـاندن بـه خودتان قـرار داریـد، سریعا با متخصص روانشناسی ارتباط بگیرید.
 3. 3. به گروه های خودیاری یا گروه هـای حمایتی از افرادی کـه چنیـن تجربیاتـی داشـته اند، ملحق شـوید. در این گروه هـا افـراد بـه یکدیگر بـرای رفع احساسـات منفی کمـک میکنند.

*دلسرد نشوید ممکن است پیدا کردن درمان مناسب زمانبر باشد.*