آزمون ها

Placeholder

سبک مقابله ای با استرس

سبک مقابله ای با استرس Coping Inventory for Stressful Situations   معرفی آزمون همه‌ی ما در زندگی استرس را تجربه ...
Placeholder

پرسشنامه پرخاشگری

پرسشنامه پرخاشگری Aggressive questionnaire   تعریف آزمون ممکن است برای شما پیش آمده باشد که وقتی در شرایط هستید که ...
Placeholder

پرسشنامه استرس و سانحه

پرسشنامه استرس و سانحه Posttraumatic stress disorder scale(PTSD)     مبنای نظری آزمون زندگی روزمره هرکسی ممکن است با حوادث ...
Placeholder

پرسشنامه اضطراب بک

پرسشنامه اضطراب بک Beck Anxiety Inventory(BAI)     مبنای نظری آزمون اضطراب یک علامت هشدار دهنده است که خبر از ...