محصولات

چگونه در شرایط خاص درس بخوانیم؟

کنکـوری کـه باشـی، انتظـار داری که همۀ امکانـات برایت مهیا باشـد، انتظـار داری که کتابهـای درسـی و کمـک آموزشـی مـورد نیـاز، دبیـر توانمنـد و مدرسـه ای خـوب و خانـه ای آرام

بیشتر بخوانید »

مدیریت استرس در امتحان

  تاثیرات استرس هنگام درس خواندن اگر بـــه طور کلی هنگام درس خواندن، اســـترس روی شـــما تأثیـــر میگذارد، ســـعی کنید هنگام مـــرور مطالبی که مطالعـــه کرده اید، راههایـــی را پیدا

بیشتر بخوانید »