perfectionism

آزمون کمالگرایی هیل (HPI)

کمال گرایی از اوایل قرن بیستم مفهوم مورد علاقه روان شناسان بوده است. اولین کسانی که بر روی کمال گرایی کار کردند آن را این گونه تعریف کردند: گرایش افراطی فرد به بی عیب و نقص بودن، کوچکترین اشتباه خود را گناه نابخشودنی پنداشتن و مضطربانه انتظار پیامدهای شوم شکست را کشیدن. به زبان ساده تر ، افراد کمال گرا معیارهای خیلی بالایی برای موفقیت در نظر می گیرند و اگر به آن هدف اهداف بلندپروازانه نرسند، خود را شکست خورده می پندارند.

آشنایی با آزمون کمالگرایی هیل (HPI)

معرفی پرسشنامه

کمال گرایی از اوایل قرن بیستم مفهوم مورد علاقه روان شناسان بوده است. اولین کسانی که بر روی کمال گرایی کار کردند آن را این گونه تعریف کردند: گرایش افراطی فرد به بی عیب و نقص بودن، کوچکترین اشتباه خود را گناه نابخشودنی پنداشتن و مضطربانه انتظار پیامدهای شوم شکست را کشیدن. به زبان ساده تر ، افراد کمال گرا معیارهای خیلی بالایی برای موفقیت در نظر می گیرند و اگر به آن هدف اهداف بلندپروازانه نرسند، خود را شکست خورده می پندارند. هیل و همکاران ( 2004 ) اقدام به ساختن ابزاری نمودند که به صورت خودگزارشی و از نوع پرسشنامه های عینی است و براساس دیدگاه شناختی رفتاری تهیه شده است.

مشخصات و کاربرد آزمون

نسخه فارسی سیاهه کمال گرایی با 58 عبارت و دارای 8 زیر مقیاس:
1 . تمرکز بر اشتباهات، 2 . معیارهای بالا برای دیگرن، 3 . نیاز به تایید، 4 . نظم و سازماندهی، 5 . ادراک فشار از سوی والدین، 6 . هدفمندی، 7 . نشخوار فکری، 8 . تلاش برای عالی بودن

اعتبار و روایی آزمون

مقیاس هیل و همکاران ( 2004 ) گزارش دادند که همسانی درونی این پرسشنامه بالااست که طیفی از 83 / 0 تا 91 / 0 برای همه خرد مقیاس ها را در بر می گیرد. در پژوهش جمشیدی و همکاران ( 1387 ) پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ و روایی همگرای آن از طریق بررسی رابطه ابعاد مقیاس با مقیاس سلمت عمومی بررسی شد. محاسبه ضریب آلفای کرونباخ حاکیاز پایایی قابل قبول 80 / 0 این آزمون بود. همچنین روایی مقیاس نیز با وجود رابطه بین ابعاد منفی کمال گرایی و سلامت روانی تایید گردید.

* لطفا فرم زیر را تکمیل کرده و سپس ، آزمون کمالگرایی هیل را آغاز کنید.

فرم کمالگرایی هیل

نام و نام خانوادگی(Required)