yelling-business-man

آزمون پرخاشگری (AGQ)

ممکن است برای شما پیش آمده باشد که وقتی در شرایط هستید که شما مجبور به پرخاشگری میشوید، احساس آزردگی و بیقراری به شما دست میدهد و فشاری را روی خود احساس میکنید. کنترل رفتار در چنین موقعیتهایی دشوار میشود و امکان دارد که ندانید چه رفتارهای اجتماعی در آن موقعیت مناسب هستند. گاهی اوقات هم برخی از افراد بهطور عامدانه دست به پرخاش و عصبانیت میزنند. مثلا ممکن است شخصی با هدف انتقام گرفتن یا آزار و تحریک شخصی دیگر دست به رفتارهای پرخاشگرانه بزند. پرخاشگری نسبت به خود هم وجود دارد. در هر حال باید تلاش کنید تا علت و ریشهی رفتارهای اینچنینی را در خود کشف کنید و تشخیص بدهید. در تعریف پرخاشگری باید گفت که پرخاشگری رفتاری است که هدف آن صدمه زدن به خود و یا دیگران است. خشم و پرخاشگری ممکن است بدنی باشد )زدن- لگد زدن- گاز گرفتن( یا لفظی ) فریاد زدن – رنجاندن( یا به صورت تجاوز به حقوق دیگران )چیزی را
به زور گرفتن( است.

آشنایی با آزمون پرخاشگری (AGQ)

مبنای نظری آزمون

در تعریف پرخاشگری باید گفت که پرخاشگری رفتاری است که هدف آن صدمه زدن به خود و یا دیگران است. خشم و پرخاشگری ممکن است بدنی باشد )زدن- لگد زدن- گاز گرفتن( یا لفظی ) فریاد زدن – رنجاندن( یا به صورت تجاوز به حقوق دیگران )چیزی را به زور گرفتن( است

معرفی پرسشنامه

این پرسشنامه را آرنولد اچ باس و پری در سال 1992 ساخته اند. این پرسشنامه دارای 30 سوال است که 14 ، سوال آن 8 “خشم ”  و ” تهاجم ” سوال آن 8 سوال دیگر عامل” کینه توزی” را می سنجد. 

اعتبار و روایی آزمون

خصوصیات روان سنجی توسط زاهدی فر در این مقیاس که به وسیله ی تحلیل عوامل ساخته شده ، بدین شرح است که ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمودنی ها 874 / 0 ، برای آزمودنی های دختر 86 / 0 و برای آزمودنی های پسر 89 / 0 بوده است.

* لطفا فرم زیر را تکمیل کرده و پس از آن ، آزمون پرخاشگری را آغاز کنید.

فرم پرخاشگری

نام و نام خانوادگی(Required)