VARK

آزمون سبک یادگیری (VARK)

به طور کلی روش یادگیری و حل مشکلات به رابطه نسبتا نامنظمی بین شخصیت و شناخت بستگی دارد ؛
این ارتباط «سبک شناختی» نامیده می شود. هنگامی که سبک های شناختی به صورتی خاص به یک بافت آموزشی مرتبط باشند، یعنی وقتی که عوامل عاطفی و روانی در هم ادغام شدند این سبک ها را سبک یادگیری می خوانند.

آشنایی با آزمون سبک یادگیری (VARK)

مشخصات و کاربرد آزمون

پرسشنامه سبک های یادگیری وارک به وسیله ی دانشگاه لینکن نیوزلند، در سال 1998 تدوین یافت. این رویکرد بر سه اصل استوار است:
1. هرکسی توانایی یادگیری دروس دانشگاهی را دارد، اما هرکسی شیوه ی خاص خود را دارد.
2. هنگامی که شیوه های یادگیری متفاوت یادگیرندگان مورد توجه قرار می گیرد،
انگیزه ی یادگیری آنان افزایش می یابد.
3. محتوای آموزشی به وسیله ی استفاده از نیروی حواس و ادراکات مختلف به بهترین نحو یاد گرفته می شود.

معرفی پرسشنامه

به طور کلی روش یادگیری و حل مشکلات به رابطه نسبتا نامنظمی بین شخصیت و شناخت بستگی دارد ؛
این ارتباط «سبک شناختی» نامیده می شود. هنگامی که سبک های شناختی به صورتی خاص به یک بافت آموزشی مرتبط باشند، یعنی وقتی که عوامل عاطفی و روانی در هم ادغام شدند این سبک ها را سبک یادگیری می خوانند. سبک های یادگیری در اوان کودکی به طور ناخوداگاه تحت تاثیر آمادگی های زیست شناختی فرد و عوامل محیطی او شکل می گیرند، افراد در یک موقعیت یکسان ، متفاوت یاد می گیرند که شاید مهم ترین دلیل آن سبک های یادگیری متفاوت آنان باشد این سبک ها تعیین می کنند که در برخورد با یک موقعیت، فرد چه مدت، به چه چیز و به چه میزانی می تواند توجه کند.

اعتبار و روایی آزمون

در پژوهش امینی و همکاران ( 1389 ) برای استفاده از پرسشنامه و تامین روایی و پایایی و بومی سازی آن ، ابتدا سوالات پرسشنامه ترجمه و توسط متخصصان زبان با متن اصلی مقایسه شد. سپس به تایید چهار نفر از اساتید گروه علوم تربیتی و روان شناسی رسید. پرسشنامه به 30 نفر از دانشجویان داده شد تا سوالات مبهم و نامفهوم دوباره بازنویسی شد. برای تایید نهایی بین 10 نفر از دانشجویان توزیع و به صورت پرسشنامه بسته پاسخ با 15 سوال چهارگزینه ای به گونه ای طراحی شد که هر گزینه مربوط به یک سبک خاص باشد.

* لطفا فرم زیر را تکمیل کرده و پس از آن ، آزمون سبک یادگیری را آغاز کنید.

فرم سبک یادگیری (VARK)

نام و نام خانوادگی(Required)