love-01

آزمون مثلث عشق استرنبرگ (STLS)

تست عشق طرف مقابل یا “سنجش عشق دیگران نسبت به ما” و “عشق ما نسبت به دیگران ” از این جهت مهم می شود که می تواند روند زندگی مشترک و تصمیم مان برای ورود به یک رابطه را تحت تاثیر قرار دهد. کدام نوع عشق بین شما و محبوبتان وجود دارد؟
پاسخ استرنبرگ به این سوال چنین است؛ هشت نوع شیوه دوست داشتن وجود دارد.او این عدد را از ترکیب عناصر عشق بدست آورده است.

آشنایی با آزمون مثلث عشق استرنبرگ (STLS)

معرفی آزمون

در سال 1987 استرنبرگ نظریه ای ارائه داد که در آن عشق را به شکل یک مثلث تصور کرد. او میگوید که عشق مرکب ازسه بخش است: صمیمیت، شهوت و تعهد. مولفه اول عشق، صمیمیت است. هرچند این اصطلاح به تنهایی چندین معنی دارد، استرنبرگ آن را به عنوان احساساتی که نشانه نزدیک بودن است، در نظر گرفت. بنابراین صمیمیت جوهره عشق را تشکیل میدهد. دومین مولفه شامل شهوت که مبتنی بر انگیزه شهوانی و جذابیت های جسمانی است و شامل اشتغالات ذهنی مثبت نسبت به معشوق است. این بعد جنبه انگیزشی دارد . مولفه سوم عشق، تعهد است. این مولفه شامل تصمیمهای خودآگاهانه و غیر خودآگاهانه ای میشود که فرد برای دوست داشتن دیگری اتخاذ و خود را متعهد به حفظ آن میکند. این حالت جنبه شناختی دارد و در بردارنده تصمیم کوتاه مدت و بلندمدت برای دوست داشتن و مراقبت از معشوق است. این بعد تصمیم گرفتن برای تعهد داشتن، حفظ و نگهداری از معشوق و رابطه طولانی مدت با اوست. این جزء شامل تصمیم گیری در این باره است که فقط با یک نفر باشد و شریک دیگری برای خود انتخاب نکند و این ارتباط را مهمتر از ارتباط با هر فرد دیگری تلقی کند .
عشق زمانی بهترین حالت را خواهد داشت که هر یک از سه عنصر را تقریبا به صورت یکسان شامل شود. عشق از نظر استرنبرگ مانند یک مثلث است و بهترین عشق به مثلث متساوی الاضلاع شباهت دارد.

کاربرد آزمون

استرنبرگ در سال 1997 برای سنجش عشق مقیاس مثلث عشق استرنبرگ (STLS) را ساخت. این پرسشنامه دارای 45 عبارت است که فرد باید به هر عبارت از 1 تا 9 نمره بدهد. هم اکنون این مقیاس یکی از پر استفاده ترین ابزارها در روانشناسی به خصوص در ارتباط با زوجین است.

اعتبار و روایی آزمون

استرنبرگ 1997 برای محاسبه پایایی این مقیاس از روش ضریب همسانی درونی استفاده کرد. نتایج نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ برای مولفه صمیمیت برابر با 91 / 0 ، عشق 94 / 0 ، و تعهد 94 / 0 و ضریب آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه نیز برابر با 97 / 0 بود . همچنین برای محاسبه روایی این پرسشنامه از روایی همزمان استفاده نمود. به این منظور استرنبرگ از مقیاس عشق رابین استفاده نمود . مقیاس عشق رابین دارای دو مولفه دوست داشتن و عشق بود که همبستگی این دو  مقیاس به ترتیب با مولفه صمیمیت 61 / 0 و 70 / 0 با مولفه عشق 59 / 0 و 82 / 0 ، و با مولفه تعهد 56 / 0 و 71 / 0 بدست آمد.
روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است . حفاظی و همکاران در سال 1385 در پژوهش خود برای بررسی روایی محتوایی این پرسشنامه
سوالات را در اختیار متخصصین روانپزشک، روانشناس بالینی، و اساتید زبان انگلیسی قرار دادند که از نظر همه متخصصین مربوطه مورد تایید قرار گرفت. سپس برای بررسی پایایی، از روش بازآزمایی استفاده کردند. جهت اینکار 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد و دوبار با فاصله زمانی یک ماه آزمون بر روی آنها اجرا گردید. ضریب آلفای کرنباخ برای مولفه های صمیمت 90 / 0 ، عشق 93 / 0 ، و تعهد 80 / 0 به دست آمد.

* در صفحه آزمون : از 1 تا امتیاز بدهید ( 1 : اصلا موافق نیستم ، 9 : کاملا موافق هستم )

*در جای خالی نام شریک زندگی یا پارتنر خود را قرار دهید!

* لطفا فرم زیر را تکمیل کرده و پس از پرداخت هزینه آزمون، آزمون مثلث عشق استرنبرگ را آغاز کنید.

فرم مثلث عشق استرنبرگ

نام و نام خانوادگی(Required)