آزمون عزت نفس (CSI)

عزت نفس یعنی اینکه خودتان را چگونه میبینید و چه تصوری از خودتان دارید یا بهتر بگوییم: عزت نفس یعنی اینکه خودتان را چقدر دوست میدارید و چقدر به خودتان
روی خوش نشان میدهید. عزت نفس یعنی اینکه چقدر خودتان را ارزشمند میشمارید. افزون بر اینها، عزت نفس احساسی بنیانی است که بهطرز فکر، احساسات و نوع برخورد افراد در ارتباط با خودشان و دیگران شکل میدهد و بهعبارتی، مستقیما بر مناسبات فردی و اجتماعی اثر میگذارد.

آشنایی با آزمون عزت نفس (CSI)

مبنای نظری آزمون

عزت نفس یعنی اینکه خودتان را چگونه میبینید و چه تصوری از خودتان دارید یا بهتر بگوییم: عزت نفس یعنی اینکه خودتان را چقدر دوست می ارید و چقدر به خودتان روی خوش نشان میدهید. عزت نفس یعنی اینکه چقدر خودتان را ارزشمند میشمارید. افزون بر اینها، عزت نفس احساسی بنیانی است که بهطرز فکر، احساسات و نوع برخورد افراد در ارتباط با خودشان و دیگران شکل میدهد و به عبارتی، مستقیما بر مناسبات فردی و اجتماعی اثر میگذارد.
پس عزت نفس یعنی :
1. درباره خود چگونه فکر می کنید؟
2. چقدر خود را دوست دارید ؟
3. از عملکردتان راضی هستید؟ به خصوص احساستان از خودتان در زمینه
تحصیلی و اجتماعی در باره خودتان چگونه است.؟
4. میزان هماهنگی و نزدیکی خود ایده ال و خود واقعی تان چقدر است؟

مشخصات و کاربرد آزمون

کوپر اسمیت مقیاس عزت نفس خود را براساس تجدید نظری که بر روی مقیاس راجر و دیموند( 1954) انجام داد تهیه کرد. این مقیاس دارای 58 ماده است که 8 ماده آن
یعنی شماره های 6 – 13 – 27 – 34 – 41 – 48 – 55 دروغ سنج است. در مجموع 50 ماده آن بر 4 خرده مقیاس عزت کلی، عزت نفس اجتماعی(همسالان) ، عزت نفس خانوادگی (والدین) و عزت نفس تحصیلی (مدرسه وآموزشگاه) تقسیم شده است.

اعتبار و روایی آزمون

بررسی ها در ایران و خارج بیانگر آن است که این آزمون از اعتبار و روایی قابل قبولی برخوردار است. هرز و گولن ( 1999 ) ضریب آلفای 88 / 0 را برای نمره کلی آزمون گزارش کرده اند که بیانگر اعتبار بسیار خوب آن است. همچنین، جهت سنجش روایی بین نمره کل آزمون با خرده مقیاس روان آزرده گرایی در آزمون شخصیت آیزنک ،
روایی واگرایی منفی و معنادار و با خرده مقیاس روان برون گرایی همگرایی مثبت معناداری به دست آمده است.

* لطفا فرم زیر را تکمیل کرده و سپس ، آزمون عزت نفس را آغاز کنید.

فرم عزت نفس

نام و نام خانوادگی(Required)