getty_474967010_112638

آزمون عادت های مطالعاتی (PSSHI)

عادت هاي مطالعه به مهارت ها و عادت هایی گفته می شود که باعث افزایش انگیزه مطالعه و یادگیري در فرد میشود و مطالعه را به مطالعه اي مؤثر با بازدهی بالا تبدیل میکند و در نهایت باعث افزایش یادگیري وي می شود (هاشمیان و هاشمیان، 1393)

آشنایی با آزمون عادت های مطالعاتی (PSSHI)

مبنای نظری آزمون

عادت هاي مطالعه به مهارت ها و عادت هایی گفته می شود که باعث افزایش انگیزه مطالعه و یادگیري در فرد میشود و مطالعه را به مطالعه اي مؤثر با بازدهی بالا تبدیل میکند و در نهایت باعث افزایش یادگیري وي می شود (هاشمیان و هاشمیان، 1393 )
عناصر عادت هاي مطالعه شامل عناصري است همچون:
 برنامه ریزي و مدیریت زمان،
 تعداد دفعات مطالعه،
 طول مدت مطالعه،
 و انتخاب و استفاده از عادت هاي مطالعه

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه عادت هاي مطالعه (PSSHI) توسط پالسانی و شارما ساخته شده است و شامل 45 ماده است. آزمودنی میتواند براي هر ماده یکی از سه گزینه “همیشه یا بیشتر
اوقات”، “بعضی اوقات” و یا “بندرت یا هرگز” را انتخاب کند.

اعتبار و روایی آزمون

ضریب پایایی این پرسشنامه در ایران از طریق آزمون- بازآزمون 0 / 88 و از طریق روش دونیمه کردن 0 / 65 به دست آمد. (کوشان و حیدري، 1380 )

* لطفا فرم زیر را تکمیل کرده و پس از پرداخت هزینه آزمون، آزمون عادت های مطالعاتی را آغاز کنید.

فرم عادت های مطالعاتی

نام و نام خانوادگی(Required)