Hand pushing needle to pop the stress balloon

آزمون سبک مقابله با استرس (CISS)

همه ی ما در زندگی استرس را تجربه کرده ایم، طبیعی است تغییر شغل، نقل مکان به یک شهر جدید، ازدواج، مرگ نزدیکان و وجود یک بیماری با اهمیت در خانواده، افراد را دچار تنش و دلواپسی کند اما بسیار مهم است که بدانید سبک تعارضتان با مسایل و چالش ها چگونه است و در موارد بحران یا هیجان چگونه با آنها برخورد می کنید.

آشنایی با آزمون سبک مقابله با استرس (CISS)

مبنای نظری آزمون

روشهای کنار آمدن با استرس یا سبک مقابله ای با استرس به معنی تلاشهای شناختی و رفتاری برای اداره ی درخواستهای بیرونی یا درونی ویژه ای که به عنوان کاهنده یا فراتر رفتن از توان فرد، ارزیابی شده اند.
در سالهای اخیر این عقیده گسترش یافته است که افراد چگونه با فشار روانی مداوم و تاثیراتی که در سلامتی روانشناختی و کارکرد اجتماعی و بهداشت جسمانی دارد، کنار می آیند. علی رغم علاقه فزاینده در زمینه کنار آمدن، به دلیل فقدان روشهای مناسب سنجش، تا این اواخر، پژوهش تجربی محدود بوده است و “پرسشنامه سبک های مقابله ای” به منظور تهیه ی یک ابزار سنجش نظری برای پژوهشگران فراهم شد تا بتوانند برای بررسی نقش کنار امدن در رابطه بین فشار روانی و پیامدهای سازگارانه، به کار گرفته شود.

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر (CISS) برای اولین بار توسط اندلر و پارکر در 1990 ساخته شده است و در ایران توسط اکبرزاده، ترجمه و هنجاریابی و برای سبک های مقابله با استرس نوجوانان در تهران در سال 1390 به کارگرفته شده است (سرمد و همکاران، 1377 .) این آزمون شامل 48 ماده می باشد. آزمون مقابله با استرس چند زمینه اصلی رفتارهای مقابله ای را در بر می گیرد که عبارتند از مسئله مدار، هیجان مدار، و اجتنابی. سبک مقابله ای غالب فرد، با توجه به نمره ای که در این آزمون کسب میکند مشخص میشود، یعنی در هرکدام که نمره بالاتری دریافت نماید، سبک غالب دفاعی وی را تشکیل میدهد.

اعتبار و روایی آزمون

اندلر و پارکر ( 1994 ) ضریب آلفای کرونباخ را برای سبک مقابله مسئله مدار 92 / 0 ، سبک هیجان مدار 82 / 0 ، و سبک اجتنابی را 85 / 0 برای نوجوانان گزارش کردند که
حاکی از اعتبار مقیاس است. همچنین روایی سازه این مقیاس نیز در پژوهش اندلر و پارکر مورد تایید قرار گرفته است. در ایران، روایی سازه این مقیاس در پژوهش قریشی (به نقل از شکری و همکاران، 1387 ) مورد تایید قرار گرفته است. همچنین در پژوهش شکری و همکاران ( 1387 ) ضریب آلفای کرونباخ زیرمقیاس مقابله مسئله مدار 75 / 0 ، مقابله هیجان مدار 82 / 0 و مقیاس مقابله اجتنابی 73 / 0 گزارش کردند.

* لطفا فرم زیر را تکمیل کرده و پس از پرداخت هزینه آزمون، آزمون سبک مقابله با استرس را آغاز کنید.

فرم سبک مقابله با استرس

نام و نام خانوادگی(Required)