12_lifestyle

آزمون سبک زندگی (LSQ)

سبک زندگی شیوه ای نسبتا ثابت است که فرد برای رسیدن به اهداف خود به کار می برد ، یعنی راهی است برای رسیدن به اهداف زندگی. این سبک حاصل دوران کودکی فرد است ؛ به عبارت دیگر ، سبک زندگی بُعد عینی و کمیت پذیر شخصیت افراد است.

آشنایی با آزمون سبک زندگی (LSQ)

معرفی آزمون

سبک زندگی ، شیوه زندگی فرد است و عواملی همچون ویژگی های شخصیتی ، تغذیه، ورزش ، خواب ، مقابله با استرس ، حمایت اجتماعی و استفاده از دارو را شامل می شود. با ارزیابی سبک زندگی افراد می توان میزان موفقیت های فردی و اجتماعی آنان را در زندگی مورد ارزیابی و بررسی قرار داد. سازمان بهداشت جهانی سبک زندگی سالم را تلاش برای دستیابی به حالت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی توصیف کرده است. سبک زندگی سالم شامل رفتارهایی است که سلامت جسمی و روانی انسان را تضمین می کنند.

کاربرد آزمون

لعلی و همکاران در سال 1391 با هدف اندازه گیری سبک زندگی ، پرسشنامه سبک زندگی را طراحی کردند. نسخه نهایی پرسشنامه سبک زندگی دارای 70 سوال است 10 عامل را مورد سنجش قرار می دهد که عبارتند از سلامت جسمانی، ورزش و تندرستی ، کنترل وزن و تغذیه ، پیشگیری از بیماری ها ، سلامت روان شناختی ، سلامت معنوی ، سلامت اجتماعی ، اجتناب از داروها ، مواد مخدر و الکل ، پیشگیری از حوادث و سلامت محیطی.

اعتبار و روایی آزمون

در پژوهش لعلی و همکاران ( 1391 ) با استفاده از آزمون تحلیل عاملی روایی سازه پرسشنامه سبک زندگی را به منزله ابزاری چند بعدی برای ارزیابی و اندازه گیری سبک
زندگی مورد تایید قرار دادند. همچنین پایایی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیری آلفا کرونباخ محاسبه شد.

* لطفا فرم زیر را تکمیل کرده و پس از پرداخت هزینه آزمون، آزمون سبک زندگی را آغاز کنید.

فرم سبک زندگی

نام و نام خانوادگی(Required)