fat-lady-looking-mirror-fit-reflection-concept-204554246

آزمون ترس از تصویر بدن (BICI)

توجه به ظاهر درچارچوب اجتماعی ، امری بهنجار ، پسندیده و در حد متعادل نشان سلامت روانی است، اما امروزه با تاکید بیش از حد بر زیبایی ، تصاویر ارائه شده مجله های مد، سینما، اینستاگرام، اینن توجه خصوصا در بین زنان شکل افراطی به خود گرفته است. (براون، 2001)

آشنایی با آزمون ترس از تصویر بدن (BICI)

مبنای نظری آزمون

تصویر بدنی نگرش و دیدگاهی است که فرد درباره ظاهر خود دارد به طوری که این تصویر و برداشت در صورت منفی یا مثبت بودن می تواند بر جنبه های گوناگون زندگی فرد و همچنین بر رفتار وی در مکان های مختلف تاثیرگذار باشد. این تصویر تحت تاثیر عواملی چون رشد جسمانی، سوانح ، آسیب ها و جراحت قرار می گیرد و باعث ایجاد نگرانی در فرد می شود. گاه این نگرانی از تصویر بدنی و ظاهر تا جایی افزایش می یابد که باعث ایجاد مشغله های ذهنی گشته و افراد وقت و هزینه ی زیادی را صرف ظاهر خود می کنند.

معرفی پرسشنامه

این پرسشنامه در سال 2005 توسط لیتلتون و همکاران طراحی شد و با دو خرده مقیاس نارضایتی – خجالت به خاطر ظاهر و عملکرد فردی ضعیف به دلیل نگرانی از ظاهر، طراحی شده است.

اعتبار و روایی آزمون

در ایران بساکنژاد و غفاری 1386 روایی این آزمون را براساس همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ 95 / 0 گزارش کردند. انتظاری و علوی زاده ) 1390 ( ، نیز همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ این آزمون را 89 / 0 گزارش کردند.

* لطفا فرم زیر را تکمیل کرده و پس از آن، آزمون ترس از تصویر بدن را آغاز کنید.

فرم ترس از تصویر بدن

نام و نام خانوادگی(Required)