brain

آزمون باورهای غیرمنطقی جونز (IBT)

نظریه A.B.C توسط الیس در زمینه شخصیت عنوان شده است. الیس اعتقاد دارد که باورهای غیر منطقی زمینه را برای بروز پیامدهای هیجان منفی، فراهم می سازند. از این رو، افراد باید تلاش کنند تا سبک اجبارگونه، غیرواقعی و رسش نیافته ی تفکر خود را به یک سبک واقع گرایانه ، رسش یافته و منطقی تبدیل کنند. این وضعیت منجر به شکل گیری واکنشهای هجانی مناسب می گردد و باعث می شودسطح بهداشت روانی شخص ، افزایش پیدا کند.

آشنایی با آزمون باورهای غیرمنطقی جونز (IBT)

معرفی پرسشنامه

این آزمون در سال 69 – 1868 توسط جونز ساخته شده و یکی از کاربردیترین ابزارهای اندازه گیری باورهای غیرمنطقی در جهان است. در بیشتر تحقیقاتی که پیرامون رابطه باورهای غیرمنطقی با کنش های رفتاری و عاطفی در زمینه درمان عقلانی – عاطفی صورت گرفته است از این آزمون استفاده شده است.

مشخصات و کاربرد آزمون

آزمون باورهای غیرمنطقی جونز شامل 100 سوال است که هر ده سوال یک خرده مقیاس باورها را می سنجد. خرده مقیاس ها شامل: توقع تایید از دیگران، انتظارات بیش از حد از خود، سرزنش خود، واکنس همرا با ناکامی، بی مسئولیتی هیجانی، بیش دلواپسی اضطرابی، اجتناب از مشکل، وابستگی، درماندگی برای تغییر و کمال گرایی می باشد.

اعتبار و روایی آزمون

برنارد ( 1989 ) به نقل از دوناپوش ( 1377 ) در زمینه روایی آزمون اظهار می کند: این آزمون از روایی بسیار خوبی برخوردار است. جونز ( 1969 ) به نقل از صادقی ( 1380 ) با استفاده از روش آزمون مجدد مشاهده نمود که پایایی آزمون معادل 92 / 0 است.

* لطفا فرم زیر را تکمیل کرده و سپس ، آزمون باورهای غیرمنطقی جونز را آغاز کنید.

فرم آزمون باورهای غیرمنطقی جونز

نام و نام خانوادگی(Required)