Concept image of developing new idea.

آزمون انگیزش پیشرفت هرمنس (QMAM)

یکی از نظریه های مربوط به انگیزش که در روانشناسی پرورشی جای مهمی دارد، نظریه ی انگیزه ی پیشرفت است. منظور از انگیزه پیشرفت یا انگیزه موفقیت میل یا اشتیاق برای کسب موفقیت و شرکت در فعالیت هایی است که موفقیت در آنها به کوشش و توانایی شخصی وابسته است.

آشنایی با آزمون انگیزش پیشرفت هرمنس (QMAM)

مبنای نظری آزمون

یکی از نظریه های مربوط به انگیزش که در روانشناسی پرورشی جای مهمی دارد، نظریه ی انگیزه ی پیشرفت است. منظور از انگیزه پیشرفت یا انگیزه موفقیت میل یا اشتیاق برای کسب موفقیت و شرکت در فعالیت هایی است که موفقیت در آنها به کوشش و توانایی شخصی وابسته است. افراد دارای انگیزه ی پیشرفت در سطح بالا برای حل مشکلات و رسیدن به موفقیت بسیار کوشا هستند. حتی پس از آنکه در انجام کاری شکست خوردند،
از آن دست نمیکشند و تا رسیدن به موفقیت به کوشش ادامه میدهند. دانش آموزان دارای انگیزه ی پیشرفت در سطح بالا، همواره میخواهند موفق شوند و انتظار آن را میکشند؛ و وقتی که شکست میخورند کوششهای خود را دو برابر میکنند، و به فعالیت ادامه میدهند تا موفق شوند.

مشخصات و کاربرد آزمون

پس از اجرای آزمایشی و تجزیه و تحلیل سؤالات و محاسبه همبستگی یک یک سؤالات با کل آزمون ۲۹ سؤال به عنوان پرسشنامه نهایی انگیزه پیشرفت انتخاب شد. لازم به ذکر است که پس از تحلیل سؤالات هیچ سؤال معناداری در رابطه با ویژگی دهم در پرسشنامه نهایی وارد نشد، لذا پرسشنامه نهایی تنها براساس ۹ ویژگی ساخته شد سؤالات پرسشنامه به صورت جملات ناتمام بیان شده است. و به دنبال هر جمله چند گزینه داده شده است. جهت یکسان سازی ارزش سؤالات برای هر ۲۹ سؤال پرسشنامه 4 گزینه نوشته شد. این گزینه ها به حسب اینکه شدت انگیزه پیشرفت از زیاد به کم یا کم به زیاد باشد به آنها نمره داده می شود.

اعتبار و روایی آزمون

هرمنس (1۹70) برای محاسبه روایی از روایی محتوا که اساس آن را پژوهش قبلی درباره انگیزه پیشرفت تشکیل میداد، استفاده کرد و همچنین او ضریب همبستگی هر سوال را با رفتارهای پیشرفتگرا محاسبه کرده است. ضرایب به ترتیب سوالات پرسشنامه در دامنه ای از 30 / 0 تا 57 / 0 میباشد. علاوه بر این در یک مطالعه هرمنس بوجود ضریب همبستگی بین پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس و آزمون اندریافت موضوع (TAT) اشاره دارد . هرمنس در سال 1۹70 برای محاسبه پایایی آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی از روش آزمون آلفای کرونباخ استفاده کرد. ضریب پایایی محاسبه شده برای پرسشنامه به میزان 84 / 0 بدست آمد. با استفاده از روش بازآزمایی در مطالعه اصلی پرسشنامه بعد از گذشت سه هفته مجددا به کارآموزان داده شد. ضریب پایایی بدست آمده 84 / 0 بدست آمد

* لطفا فرم زیر را تکمیل کرده و سپس ، آزمون انگیزش پیشرفت هرمنس را آغاز کنید.

فرم انگیزش پیشرفت هرمنس

نام و نام خانوادگی(Required)