importance-of-self-motivation

آزمون انگیزش تحصیلی هارتر (EMH)

عوامل بسیاری توانایی یادگیری را شکل می دهند، اما انگیزش زمینه ای را فراهم می کند که با تاثیر بر نگرش هایمان سرعت دستیابی به دانش و رشد را افزایش می دهد. یادگیری و پیشرفت فرایندی طولانی است. بنابراین برای رسیدن به اوج یادگیری و رشد فردی، قبل از هرچیز باید از آن لذت ببریم. لذت بردن و عشق به یادگیری و آموزش انگیزه لازم برای طی این مسیر طولانی را فراهم می کند.

آشنایی با آزمون انگیزش تحصیلی هارتر (EMH)

مشخصات و کاربرد آزمون

تست انگیزش تحصیلی هارتر کاربرد زیادی در مدارس داشته و تفاوت های فردی را در ابعاد انگیزش درونی و بیرونی نشان می دهد. لپر و همکاران ( 2005 ) معتقدند که تست انگیزش تحصیلی هارتر ابزار بسیار مناسبی می باشد که می تواند روندهای تحولی انگیزش را نیز نشان دهد. تست اصلی هارتر دارای 18 سوال است اما پس از بازبینی و اصلاح توسط لپر و همکاران ( 2005 ) متشکل از 33 می باشد که از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است.

اعتبار و روایی آزمون

در ایران تست تجدیدنظر شده هارتر توسط بحرانی اعتباریابی شده است. بر این اساس ضریب همسانی درونی از طریق محاسبه همبستگی هر سوال با نمره کل مقیاس بین 0 / 30 تا 0 / 78 می باشد. میزان آلفای کرونباخ برای انگیزش درونی برابر با 0 / 85 و برای انگیزش بیرونی برابر با 0 / 69 به دست آمده است. بعلاوه ضریب بازآزمایی نیز برای انگیزش بیرونی برابر با 0 / 72 و برای انگیزش درونی برابر با 0 / 86 است

* لطفا فرم زیر را تکمیل کرده و سپس ، آزمون انگیزش تحصیلی هارتر را آغاز کنید.

فرم انگیزش تحصیلی هارتر

نام و نام خانوادگی(Required)