stigma-depression-woman-illustration_1320WJR-1

آزمون افسردگی بک (BDI)

افسردگی حالتی از خلق است که با کاهش حرمت خود، احساس بی کفایتی،
عدم شایستگی و برداشت نامطلوب از خویشتن همراه است.
از بین تست ها و پرسشنامه هایی که برای سنجش افسردگی تهیه شده است،
پرسشنامه افسردکی بک ازجمله مناسبترین ابزارها برای انعکاس حالات
افسردگی است.

آشنایی با آزمون افسردگی بک (BDI)

مشخصات و کاربرد این آزمون

پرسشنامه افسردگی بک دارای 21 ماده است که علایم جسمانی، رفتاری و شناختی افسردگی را اندازه گیری می کند. هر ماده دارای 4 گزینه است که بر مبنای 0 تا 3 نمره گذاری می شود و درجات مختلفی از افسردگی را از خفیف تا شدید تعیین می کند.
21 ماده پرسشنامه ی افسردگی بک به شرح زیر می باشد: غمگینی، بدبینی، احساس شکست، نارضایتی، احساس گناه، انتظار تنبیه، بیزاری از خود، اتهام به خود، افکار خودکشی، گریستن، بی قراری، کناره گیری اجتماعی، بی تصمیمی، تصور تغییر بدنی، دشواری در کار، بی خوابی، خستگی پذیری، تغییر در اشتها، کاهش وزن بدن، اشتغالات ذهنی، کاهش علایق جنسی.

اعتبار و روایی آزمون

از هنگام تدوین تست افسردگی بک، ارزیابی های بسیاری توسط محققان و پژوهشگران در مورد آن صورت گرفته است. بک، استیر و گاربین) 1988 (، در یک تحلیل سطح بالا از کوشش های مختلف برای تعیین همسانی درونی، ضرایب 0 / 73 تا 0 / 92 با میانگین 0 / 86 را به دست آوردند. روایی همزمان با درجه بندی های بالینی برای بیماران روان پزشکی نشانگر ضرایب همبستگی از متوسط تا بالا 0 / 55 – 0 / 96 گزارش شده است.
این پرسشنامه توسط دادستان و منصور ) 1369 ( در ایران هنجاریابی شده است. پرسشنامه افسردگی بک توسط پژوهشگران مختلف از جمله نوربالا و شاددل ( 1373 ( مورد استفاده قرار گرفته است. رجبی و همکاران ) 1380 ( ، ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه را 87 / 0 ، ضریب اعتبار تصنیف 83 / 0 و ضریب بازآزمایی به فاصله سه هفته را 49 / 0 گزارش کرده اند.

* لطفا فرم زیر را تکمیل کرده و پس از پرداخت هزینه آزمون، آزمون افسردگی بک را آغاز کنید.

فرم افسردگی

نام و نام خانوادگی(Required)