Addictions_internet-addiction-01

آزمون اعتیاد به اینترنت (IAT)

اضطراب یکی از واکنش های طبیعی بدن، در برابر فشار های روانی است که همه ی ما در موقعیت های گوناگون، کم و بیش آن را تجربه کرده ایم . برای مثال هنگامی که با مشکلات زندگی یا کاری یا… مواجه میشویم، باعث می شود عصبی و مضطرب شویم، این نوع اضطراب که تحت کنترل فرد می باشد، اضطراب طبیعی است. ولی اگر این اضطراب بصورت نگرانی و ترس بیش از حد و غیرقابل کنترل پیشروی کند و در زندگی عادی فرد اختلال ایجاد کند، نوعی بیماری روحی جدی محسوب می شود که سریعا باید تشخیص داده شده و برای درمان آن اقدام شود. تست اضطراب بک یکی از بهترین و راحت ترین ابزار ها برای تشخیص این اختلال است، که در عرض چند دقیقه به شما کمک میکند که این اختلال را در خود شناسایی کنید و هرچه سریع تر آن را درمان کنید

آشنایی با آزمون اعتیاد به اینترنت (IAT)

مبنای نظری آزمون

بعضی افراد در کنترل مقدار وقتی که در اینترنت صرف می کنند ، دچار مشکل می شوند. اعتیاد اینترنتی به گستره وسیعی از مشکلات رفتاری و کنترل انگیزه استفاده از اینترنت اشاره دارد.
اعتیاد به اینترنت با علایمی شامل: عدم کنترل فرد بر روی رفتار، عطش زیاد برای کار با اینترنت، انزوا طلبی و دوری از اجتماع، افت در زمینه ی تحصیلی، کاهش عملکرد در زمینه ی شغلی، بی حوصلگی، آشفتگی بیش از حد در صورت نبود اینترنت، علایم ناخوشایند ناشی از ترک و…همراه است.
معرفی آزمون و اعتبار و روایی آن:
این پرسشنامه درسال 1998 توسط کیمبرلی یانگ برای سنجش اعتیاد به اینترنت تدوین شد که یکی از معتبرترین تست های مربوط به سنجش اعتیاد به اینترنت می باشد. در مطالعه یانگ و همکاران اعتبار درونی 92/0 به دست آمد. در پژوهش ویدیانتو و مک موران روایی صوری آزمون را بسیار بالا ذکر کردند و آلفای کرونباخ کل آزمون 82/0 گزارش شد و برای هریک از خرده مقیاس ها از 54/0 تا 82/0 متغیر بوده است . پارکر هم ثبات درونی این پرسشنامه را به روش الفای کرونباخ برابر با 94/0 و اعتبار بیرونی آن را به روش باز آزمایی بعد از دو هفته برابر با 85/0 گزارش کرده است. در مورد نسخه ی کره ای این پرسشنامه نیز آلفای کرونباخ از 90/0 تا 92/0 گزارش شده است.

معرفی پرسشنامه

این تست درسال 1998 توسط کیمبرلی یانگ برای سنجش اعتیاد به اینترنت تدوین شده که یکی از معتبرترین تست های مربوط به سنجش اعتیاد به اینترنت می باشد. 

مشخصات و کاربرد

این آزمون دارای 20 سوال است که دریک درجه بندی 5 درجه ای از بندرت تا همیشه  به آن پاسخ داده می شود.

* لطفا فرم زیر را تکمیل کرده و سپس ، آزمون اعتیاد به اینترنت را آغاز کنید.

فرم اعتیاد به اینترنت

نام و نام خانوادگی(Required)