«دپارتمان تجربی»

فاطمه صحبتی

مشاور رشته تجربی

رشته : مهندسی پزشکی

مشاهده صفحه مشاور

امیررضا عبداللهیان

مشاور رشته تجربی

رشته : داروسازی

مشاهده صفحه مشاور

سارا یادگاری

مشاور رشته تجربی

رشته : داروسازی

مشاهده صفحه مشاور

امیرعباس سفاهن

مشاور رشته تجربی

رشته : پزشکی

مشاهده صفحه مشاور

امیرعباس نوریانی

مشاور رشته تجربی

رشته : پزشکی

مشاهده صفحه مشاور

فاطمه صومی

مشاور رشته تجربی

رشته : پزشکی

مشاهده صفحه مشاور

علیرضا یعقوبی

مشاور رشته تجربی

رشته : پرستاری

مشاهده صفحه مشاور

فاطمه امیرحسینی

مشاور رشته تجربی

رشته : پرستاری

مشاهده صفحه مشاور