«دپارتمان انسانی»

پردیس احمدوند

مشاور رشته انسانی

رشته : حقوق

مشاهده صفحه مشاور

ستایش یحیوی

مشاور رشته انسانی

رشته : روانشناسی

مشاهده صفحه مشاور

امیرحسین ملکیان

مشاور رشته انسانی

رشته : مشاوره

مشاهده صفحه مشاور