تست شادکامی آکسفورد

Happiness Oxford Inventory

 

 

معرفی پرسشنامه

شادکامی مقوله ای است که جنبه های بسیاری از زندگی انسان را تحت تاثیر قرار می دهد. شادکامی نوعی ارزشیابی است که فرد از زندگی اش دارد و مواردی چون رضایت از زندگی، هیجان و خلق مثبت و عدم افسردگی و اضطراب را دربرمی گیرد. برخی از پژوهشگران معتقدند که شادکامی مهمترین مولفه در ارزیابی کیفیت زندگی افراد است. به نظر می رسد شادکامی یک مسئله مهم در زندگی به شمار می رود. به جرات می توان گفت عملکرد ما با شاد بودن ما در ارتباط است و زمانی که غمگین هستیم تمایلی به فعالیت در زندگی نداشته و گوشه گیر و منفعل خواهیم شد. افراد غمگین مدام از دیگران کناره گیری می کنند و روابط اجتماعی محدودی خواهند داشت. همچنین آن ها در حرفه و شغل خود نیز نمی توانند موفق باشند. شادکامی با مثبت اندیشی همراه است و نتیجه آن این است که می توانیم با انرژی بیشتری زندگی کنیم.

مشخصات و کاربرد آزمون

تست شادکامی آکسفورد در سال 1989 توسط آرجیل ، مارتین و کراسلند ؛ براساس پرسشنامه افسردگی بک طراحی شده است.بدین گونه که 21 جمله  از پرسشنامه بک معکوس گردید و سپس 11 گویه به آن اضافه شد، در نهایت 29 گویه این آزمون را پدید آورده است. شادکامی در این آزمون به میزان شدت عاطفه مثبت ، سطح رضایتمندی و عدم احساسات منفی تعریف شده است. شما توسط پرسشنامه حاضر می توانید در مولفه های خود را بسنجید و در نهایت به نمره ی شادکامی خود دست یابید.

  • خودپنداره (شامل نگرش‏ها، احساسات و دانش فرد درباره توانایی، مهارت و قابلیت پذیرش اجتماعی)
  • رضایت از زندگی ، آمادگی روانی، سرذوق بودن (سر حال بودن و داشتن انگیزه بالا برای انجام هرکاری)
  • احساس زیبایی شناختی (تصور فرد از سلامت و شادابی خود)
  • خود کارآمدی (احساس فرد بهزندگیو همچنین تاثیر گذاری بر دنیای اطراف)
  • امیدواری

اعتبار و روایی آزمون

آرگایل و همکاران پایایی پرسشنامه آکسفورد را به کمک ضریب آلفای کرونباخ 90/0 و  اعتبار باز آزمایی آن را طی هفت هفته 78/0 گزارش کرده اند. روایی همزمان این پرسشنامه با استفاده از ارزیابی دوستان افراد درباره آنها 43/0 محاسبه شد. همچنین از آنجایی که شادکامی دارای سه بخش : عاطفه مثب، رضایت و نبودن عاطفه منفی دانسته شده ، همبستگی این پرسشنامه با مقیاس عاطفه مثبت برادبرن(32/0) با شاخص رضایت از زندگی آرگایل (57/0) و با پرسشنامه افسردگی بک (52/0-) محاسبه شد.

این آزمون دارای 29 سوال است .

لطفا برای انجام این آزمون ابتدا وارد سایت شوید

ورود و ثبت نام

قیمت : 20,000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.