پرسشنامه سبک زندگی

Life Style Question

 

 

معرفی آزمون

سبک زندگی شیوه ای نسبتا ثابت است که فرد برای رسیدن به اهداف خود به کار می برد ، یعنی است راهی است برای رسیدن به اهداف زندگی.

این سبک حاصل دوران کودکی فرد است ؛ به عبارت دیگر ، سبک زندگی بُعد عینی و کمیت پذیر شخصیت افراد است.

سبک زندگی ، شیوه زندگی فرد است و عواملی همچون ویژگی های شخصیتی ، تغذیه، ورزش ، خواب ، مقابله با استرس ، حمایت اجتماعی و استفاده از دارو را شامل می شود.

با ارزیابی سبک زندگی افراد می توان میزان موفقیت های فردی و اجتماعی آنان را در زندگی مورد ارزیابی و بررسی قرار داد.

سازمان بهداشت جهانی سبک زندگی سالم را تلاش برای دستیابی به حالت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی توصیف کرده است.

سبک زندگی سالم شامل رفتارهایی است که سلامت جسمی و روانی انسان را تضمین می کنند.

کاربرد آزمون

لعلی و همکاران در سال 1391 با هدف اندازه گیری سبک زندگی ، پرسشنامه سبک زندگی را طراحی کردند.

نسخه نهایی پرسشنامه سبک زندگی دارای 70 سوال است 10 عامل را مورد سنجش قرار می دهد که عبارتند از سلامت جسمانی، ورزش و تندرستی ، کنترل وزن و تغذیه ، پیشگیری از بیماری ها ، سلامت روان شناختی ، سلامت معنوی ، سلامت اجتماعی ، اجتناب از داروها ، مواد مخدر و الکل ، پیشگیری از حوادث و سلامت محیطی.

اعتبار و روایی آزمون

در پژوهش لعلی و همکاران (1391) با استفاده از آزمون تحلیل عاملی روایی سازه پرسشنامه سبک زندگی را به منزله ابزاری چند بعدی برای ارزیابی و اندازه گیری سبک زندگی مورد تایید قرار دادند.

همچنین پایایی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیری آلفا کرونباخ محاسبه شد.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 70 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد مختلف سبک های زندگی سلامت جسمانی ، ورزش و تندرستی، کنترل وزن و تغذیه ، پیشگیری از بیماری ها، سلامت روان شناختی ، سلامت معنوی ، سلامت اجتماعی ، اجتناب از داروها و مواد مخدر ، پیشگیری از حوادث و سلامت محیطی) است.

لطفا برای انجام این آزمون ابتدا وارد سایت شوید

ورود و ثبت نام

قیمت : 20,000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.