آزمون اعتیاد به اینترنت

آزمون اعتیاد به اینترنت

Internet addiction test

مبانی نظری آزمون:

بعضی افراد در کنترل مقدار وقتی که در اینترنت صرف می کنند ، دچار مشکل می شوند. اعتیاد اینترنتی به گستره وسیعی از مشکلات رفتاری و کنترل انگیزه استفاده از اینترنت اشاره دارد.
اعتیاد به اینترنت با علایمی شامل: عدم کنترل فرد بر روی رفتار، عطش زیاد برای کار با اینترنت، انزوا طلبی و دوری از اجتماع، افت در زمینه ی تحصیلی، کاهش عملکرد در زمینه ی شغلی، بی حوصلگی، آشفتگی بیش از حد در صورت نبود اینترنت، علایم ناخوشایند ناشی از ترک و…همراه است.
معرفی آزمون و اعتبار و روایی آن:
این پرسشنامه درسال 1998 توسط کیمبرلی یانگ برای سنجش اعتیاد به اینترنت تدوین شد که یکی از معتبرترین تست های مربوط به سنجش اعتیاد به اینترنت می باشد. در مطالعه یانگ و همکاران اعتبار درونی 92/0 به دست آمد. در پژوهش ویدیانتو و مک موران روایی صوری آزمون را بسیار بالا ذکر کردند و آلفای کرونباخ کل آزمون 82/0 گزارش شد و برای هریک از خرده مقیاس ها از 54/0 تا 82/0 متغیر بوده است . پارکر هم ثبات درونی این پرسشنامه را به روش الفای کرونباخ برابر با 94/0 و اعتبار بیرونی آن را به روش باز آزمایی بعد از دو هفته برابر با 85/0 گزارش کرده است. در مورد نسخه ی کره ای این پرسشنامه نیز آلفای کرونباخ از 90/0 تا 92/0 گزارش شده است.

مشخصات و کاربرد:

این آزمون دارای 20سوال است که دریک درجه بندی 5 درجه ای از بندرت تا همیشه  به آن پاسخ داده می شود.

لطفا برای انجام این آزمون ابتدا وارد سایت شوید

ورود و ثبت نام

قیمت : 20,000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.