آزمون ترس از تصویر بدن

Body Image Concern Inventory

 

 

تعریف و مبنای نظری آزمون

توجه به ظاهر درچارچوب اجتماعی ، امری بهنجار ، پسندیده و در حد متعادل نشان سلامت روانی است، اما امروزه با تاکید بیش از حد بر زیبایی ، تصاویر ارائه شده مجله های مد، سینما، اینستاگرام، اینن توجه خصوصا در بین زنان شکل افراطی به خود گرفته است. (براون، 2001)

تصویر بدنی نگرش و دیدگاهی است که  فرد درباره ظاهر خود دارد به طوری که این تصویر و برداشت در صورت منفی یا مثبت بودن می تواند بر جنبه های گوناگون زندگی فرد و همچنین بر رفتار وی در مکان های مختلف تاثیرگذار باشد.

این تصویر تحت تاثیر عواملی چون رشد جسمانی، سوانح ، آسیب ها و جراحت قرار می گیرد و باعث ایجاد نگرانی در فرد می شود.

گاه این نگرانی از تصویر بدنی و ظاهر تا جایی افزایش می یابد که باعث ایجاد مشغله های ذهنی گشته و افراد وقت و هزینه ی زیادی را صرف ظاهر خود می کنند.

معرفی آزمون

این پرسشنامه در سال 2005 توسط لیتلتون و همکاران طراحی شد و با دو خرده مقیاس نارضایتی – خجالت به خاطر ظاهر و عملکرد فردی ضعیف به دلیل نگرانی از ظاهر، طراحی شده است.

اعتبار و روایی ابزار

در ایران بساکنژاد و غفاری 1386 روایی این آزمون را براساس همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ 95/0 گزارش کردند. انتظاری و علوی زاده (1390) ، نیز همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ این آزمون را 89/0 گزارش کردند.

روش نمره گذاری آزمون

این پرسشنامه حاوی 19 گویه است و هر پرسش دارای 5 گزینه است که از 1 (هرگز) تا 5 ( همیشه) نمره گذاری می شود.

لطفا برای انجام این آزمون ابتدا وارد سایت شوید

ورود و ثبت نام

قیمت : 20,000 تومان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.