* در صورت پرداخت مرحله اول لطفا 800,000 تومان باقی مانده حداکثر تا تاریخ 18 اسفند و در غیر اینصورت مرحله اول واریز گردد.