معرفی رشته های دانشگاهی ریاضی و فیزیک با آزمون

معرفی رشته های دانشگاهی گروه ریاضی و فیزیک

در این بخش رشته های دانشگاهی گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک که از طریق کنکور سراسری پذیرش دارند آورده شده است.
در برخی از رشته و برخی از کد محل ها علاوه بر پذیرش از طریق کنکور، از طریق سوابق تحصیلی نیز پذیرش صورت می گیرد.