معرفی رشته های دانشگاهی

معرفی رشته های دانشگاهی به تفکیک گروه آزمایشی و نوع پذیرش

در این بخش داوطلب می تواند با انتخاب گروه آزمایشی، اطلاعات مفیدی درباره رشته های دانشگاهی بدست آورد
اطلاعات رشته به دو صورت برای هر گروه آزمایشی طبقه بندی شده اند:
دسته اول رشته هایی هستند که هم از طریق کنکور سراسری و هم در برخی کد محل ها بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش دارند.
دسته دوم رشته هایی هستند که صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی اقدام به پذیرش دانشجو می کنند