معرفی رشته های دانشگاهی

[tek_sectiontitle st_title=”معرفی رشته های دانشگاهی به تفکیک گروه آزمایشی و نوع پذیرش” st_title_tag=”” st_subtitle=”در این بخش داوطلب می تواند با انتخاب گروه آزمایشی، اطلاعات مفیدی درباره رشته های دانشگاهی بدست آورد
اطلاعات رشته به دو صورت برای هر گروه آزمایشی طبقه بندی شده اند:
دسته اول رشته هایی هستند که هم از طریق کنکور سراسری و هم در برخی کد محل ها بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش دارند.
دسته دوم رشته هایی هستند که صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی اقدام به پذیرش دانشجو می کنند” st_subtitle_decoration=”” st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_fullwidth”]
[tek_contentbox cb_title=”رشته های با آزمون گروه علوم انسانی” cb_content_text=”رشته های که از طریق کنکور سراسری و همچنین در برخی کد محل ها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش دارند” icon_type=”custom_icon” icon_img=”8448″ cb_custom_link=”box-link” cb_box_link=”url:http%3A%2F%2Fraeigroup.com%2F%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25b1%25d9%2581%25db%258c-%25d8%25b1%25d8%25b4%25d8%25aa%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2587-%25d8%25b9%25d9%2584%25d9%2588%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d8%25a2%25d8%25b2%25d9%2585%25d9%2588%2F|title:%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86||” cb_hover_color=””]
[tek_contentbox cb_title=”رشته های با آزمون گروه ریاضی و فیزیک” cb_content_text=”در این رشته پذیرش از طریق کنکور سراسری و همچنین در برخی کد محل ها از طریق سوابق تحصیلی نیز می باشد” icon_type=”custom_icon” icon_img=”8444″ cb_custom_link=”box-link” cb_box_link=”url:http%3A%2F%2Fraeigroup.com%2F%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25b1%25d9%2581%25db%258c-%25d8%25b1%25d8%25b4%25d8%25aa%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587%25db%258c%2F%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25b1%25d9%2581%25db%258c-%25d8%25b1%25d8%25b4%25d8%25aa%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587%25db%258c-%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25b6%25db%258c-%25d9%2588-%25d9%2581%25db%258c%25d8%25b2%25db%258c%25da%25a9-%25d8%25a8%2F|title:%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%20%D9%88%20%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86||” cb_hover_color=””]
[tek_contentbox cb_title=”رشته های با آزمون گروه علوم تجربی” cb_content_text=”در این رشته پذیرش از طریق کنکور سراسری و همچنین در برخی کد محل ها از طریق سوابق تحصیلی نیز می باشد” icon_type=”custom_icon” icon_img=”8447″ cb_custom_link=”box-link” cb_box_link=”url:http%3A%2F%2Fraeigroup.com%2F%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25b1%25d9%2581%25db%258c-%25d8%25b1%25d8%25b4%25d8%25aa%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587%25db%258c%2F%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25b1%25d9%2581%25db%258c-%25d8%25b1%25d8%25b4%25d8%25aa%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2587-%25d8%25a2%25d8%25b2%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4%25db%258c-%25d8%25b9%25d9%2584%25d9%2588%25d9%2585-%25d8%25aa%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25a8%25db%258c%2F|title:%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86||” cb_hover_color=””]
[tek_contentbox cb_title=”رشته های صرفاً سوابق تحصیلی
گروه علوم انسانی” cb_content_text=”پذیرش در این رشته ها صرفاً با سوابق تحصیلی داوطلب می باشد” icon_type=”custom_icon” icon_img=”8449″ cb_custom_link=”box-link” cb_box_link=”url:http%3A%2F%2Fraeigroup.com%2F%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25b1%25d9%2581%25db%258c-%25d8%25b1%25d8%25b4%25d8%25aa%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587%25db%258c%2F%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25b1%25d9%2581%25db%258c-%25d8%25b1%25d8%25b4%25d8%25aa%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2587-%25d8%25b9%25d9%2584%25d9%2588%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25b5%25d8%25b1%25d9%2581%25d8%25a7%25d9%258b-%25d8%25b3%2F|title:%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%8B%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82||” cb_hover_color=””]
[tek_contentbox cb_title=”رشته های صرفاً سوابق تحصیلی
گروه ریاضی و فیزیک” cb_content_text=”پذیرش در این رشته ها صرفاً با سوابق تحصیلی داوطلب می باشد” icon_type=”custom_icon” icon_img=”8451″ cb_custom_link=”box-link” cb_box_link=”url:http%3A%2F%2Fraeigroup.com%2F%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25b1%25d9%2581%25db%258c-%25d8%25b1%25d8%25b4%25d8%25aa%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587%25db%258c%2F%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25b1%25d9%2581%25db%258c-%25d8%25b1%25d8%25b4%25d8%25aa%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587%25db%258c-%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2587-%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25b6%25db%258c-%25d9%2588-%25d9%2581%25db%258c%2F|title:%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%20%D9%88%20%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%20%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%8B%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82|target:%20_blank|” cb_hover_color=””]
[tek_contentbox cb_title=”رشته های صرفاً سوابق تحصیلی
گروه علوم تجربی” cb_content_text=”پذیرش در این رشته ها صرفاً با سوابق تحصیلی داوطلب می باشد” icon_type=”custom_icon” icon_img=”8446″ cb_custom_link=”box-link” cb_box_link=”url:http%3A%2F%2Fraeigroup.com%2F%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25b1%25d9%2581%25db%258c-%25d8%25b1%25d8%25b4%25d8%25aa%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587%25db%258c%2F%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25b1%25d9%2581%25db%258c-%25d8%25b1%25d8%25b4%25d8%25aa%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2587-%25d8%25b9%25d9%2584%25d9%2588%25d9%2585-%25d8%25aa%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25a8%25db%258c-%25d8%25b5%25d8%25b1%25d9%2581%25d8%25a7%25d9%258b-%25d8%25b3%25d9%2588%2F|title:%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%20%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%8B%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82%20%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C|target:%20_blank|” cb_hover_color=””]