1

کدام گزینه،عبارت زیر را به درستی کامل میکند؟

«در لوله ی گوارش جانور نشان داده شده در شکل زیر،….معادل بخشی از لوله ی گوارش…»

  • بخش(1)-پرنده ی دانه خوار است که به کمک سنگریزه هایی فرایند آسیاب کردن غذا را تسهیل می بخشد

  • بخش (3)-پرنده ی دانه خوار است که حجیم ترین بخش لوله ی گوارشی بوده و در ذخیره ی مواد نقش دارد

  • بخش(2)-نشخوار کنندگان است که بخش عمده ای از گوارش شیمیایی مواد غذایی صورت می گیرد

  • بخش(4)-نشخوار کنندگان است که محتویات مواد غذایی آبگیری شده و آب آن ها جذب می شود

تمامی حقوق برای گروه مشاوره‌ای آموزشی راعی محفوظ می‌باشد.

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.