1

همه ی موارد زیر،درباره ی پارامسی به درستی بیان شده اند،به جز….

  • مواد غذایی را با اتصال چندین لیزوزوم به واکوئل غذایی هضم می کند

  • تنظیم اسمزی در آن مشابه بسیاری از تک یاخته ای ها انجام می گیرد

  • ساختار تنفسی ویژه ای برای مبادله ی گازهای تنفسی با محیط ندارد

  • گوارش مواد غذایی در آن،به صورت برون یاخته ای انجام نمی شود

تمامی حقوق برای گروه مشاوره‌ای آموزشی راعی محفوظ می‌باشد.

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.