1

کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل میکند؟

«به طور معمول،….بخش های بدن انسان که ….مویرگ هایی دارند که فاصله ی یاخته های بافت پوششی در آن ها به صورت حفره هایی دیده می شود.»

  • همه ی – مراکز تولید یاخته های اصلی دستگاه ایمنی هستند.

  • همه ی-محل ذخیره ی لیپیدهای موجود در کیلومیکرون ها می باشند

  • بعضی از-تخریب گویچه های قرمز آسیب دیده در آن ها صورت می گیرد

  • بعضی از-هورمون تنظیم کننده ی سرعت تولید گویچه های قرمز را ترشح می کنند

تمامی حقوق برای گروه مشاوره‌ای آموزشی راعی محفوظ می‌باشد.

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.