1

چند مورد ،عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند ؟

« دربیشترین گونه های گیاهی روی زمین ، هر یاخته ی زنده ی گیاهی که دارای ………….. است ، به طور حتم ………. است.»

الف – دیواره ی پسین کامل – جهت قرارگیری رشته های سلولزی هر لایه دیواره ی پسین آن با دیگر لایه ی دیواره ی پسین مجاور خود متفاوت

ب – ویژگی رشد – در طی بخشهای پایانی تقسیم هسته خود ، دارای توانایی تشکیل ریز کیسه های حاوی پکتین

ج – نقش استحکامی –  دارای کانال های میان یاخته  در مناطق نازک دیواره ی یاخته ای خود

د – اندامک حاوی مقادیر فراوان سبزینه – به طورمستقیم یا غیر مستقیم در تأمین غذای انسان دارای نقش

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

تمامی حقوق برای گروه مشاوره‌ای آموزشی راعی محفوظ می‌باشد.

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.