ظرفیت قبولی رشته‌های کمتر دیده شده

[tek_sectiontitle st_title=”آخرین رتبه قبولی برای رشته های پر طرفدار
” st_title_tag=”” st_subtitle=”آخرین رتبه قبولی برای رشته های پر طرفدار جمع آوری شده توسط گروه آموزشی مشاوره ای دکتر راعی در ادامه آمده است. تین رتبه ها به شما کمک می کند تا بتوانید انتخاب رشته دقیق تری را انجام دهید:” st_subtitle_decoration=”” st_separator_enable=”separator_on” st_separator_position=”below_title” st_separator_style=”solid-line” st_separator_width=”sep-border-width-1″ st_text_align=”text-center” st_width=”st_fullwidth”][tek_sectiontitle st_title=”رشته های مهم ولی کمتر دیده در انسانی” st_title_tag=”” st_subtitle=”آخرین رتبه قبولی برای رشته های پر طرفدار جمع آوری شده توسط گروه آموزشی مشاوره ای دکتر راعی در ادامه آمده است. تین رتبه ها به شما کمک می کند تا بتوانید انتخاب رشته دقیق تری را انجام دهید:” st_subtitle_decoration=”” st_separator_enable=”separator_on” st_separator_position=”below_title” st_separator_style=”solid-line” st_separator_width=”sep-border-width-1″ st_text_align=”text-center” st_width=”st_fullwidth”]
نام دانشگاهدوره تحصیلیعنوان رشتهظرفیت پذیرش نیمسال اولظرفیت پذیرش نیمسال دومتوضیحات
بوعلی همدانروزانهحقوق600الویت واگذاری خوابگاه بر اساس رتبه های برتر در هر رشته
تهران فارابیروزانهحقوق500
تهران فارابیروزانهحسابداری140
تهران فارابیروزانهمدیریت دولتی 15140
بوعلی همدانروزانهحسابداری240الویت واگذاری خوابگاه بر اساس رتبه های برتر در هر رشته
بوعلی همدانروزانهروانشناسی210الویت واگذاری خوابگاه بر اساس رتبه های برتر در هر رشته
بجنورد کوثرروزانهحسابداری360ویژه خواهران
گنبد آزادشهرروزانهمدیریت بازرگانی210ویژه خواهران
لرستان دلفانروزانهحسابداری180ویژه برادران
لرستان دلفانروزانهروانشناسی180ویژه برادران
لرستان دلفانروزانهمدیریت بازرگانی 180ویژه برادران
لرستان پلدخترروزانهحسابداری240ویژه برادران
لرستان پلدخترروزانهروانشناسی240ویژه برادران
لرستان عالی اشترروزانهمدیریت بازرگانی240ویژه خواهران
یزد مهریزروزانهحقوق400دم تعهد در ارایه خوابگاه به دانشجویان دختر
یزد مهریزروزانهحسابداری240عدم تعهد در ارایه خوابگاه به دانشجویان دختر
یزد مهریزروزانهروانشناسی240عدم تعهد در ارایه خوابگاه به دانشجویان دختر
یزد مهریزروزانهمدیریت بازرگانی 210عدم تعهد در ارایه خوابگاه به دانشجویان دختر
تهران فارابیروزانهمدیریت بازرگانی15140
تهران فارابیروزانهمدیریت مالی140
بوعلی همدانروزانهاقتصاد120الویت واگذاری خوابگاه بر اساس رتبه های برتر در هر رشته
بوعلی همدانروزانهعلوم سیاسی300الویت واگذاری خوابگاه بر اساس رتبه های برتر در هر رشته
بوعلی همدانروزانهعلوم تربیتی600الویت واگذاری خوابگاه بر اساس رتبه های برتر در هر رشته
بوعلی همدانروزانهفقه و حقوق300الویت واگذاری خوابگاه بر اساس رتبه های برتر در هر رشته
دامغانروزانهحقوق4545
سمنان مهدی شهرروزانهروانشناسی126
اسد آباد همدانروزانهعلوم تربیتی250
کرمان بافتروزانهحسابداری2424
کرمان بافتروزانهمدیریت بازرگانی2424
کوثر بجنوردروزانهحسابداری360ویژه خواهران
گنبد آزادشهرروزانهمدیریت بازرگانی260ویژه خواهران
[tek_sectiontitle st_title=”رشته های مهم ولی کمتر دیده در ریاضی” st_title_tag=”” st_subtitle=”آخرین رتبه قبولی برای رشته های پر طرفدار جمع آوری شده توسط گروه آموزشی مشاوره ای دکتر راعی در ادامه آمده است. تین رتبه ها به شما کمک می کند تا بتوانید انتخاب رشته دقیق تری را انجام دهید:” st_subtitle_decoration=”” st_separator_enable=”separator_on” st_separator_position=”below_title” st_separator_style=”solid-line” st_separator_width=”sep-border-width-1″ st_text_align=”text-center” st_width=”st_fullwidth”]
نام دانشگاهدوره تحصیلیعنوان رشتهظرفیت پذیرش نیمسال اولظرفیت پذیرش نیمسال دومتوضیحات
ارومیهروزانهم برق80
ارومیهروزانهم صنایع40
ارومیهروزانهم کامپیوتر40
ارومیهروزانهم عمران40
ارومیهروزانهم شیمی40
ارومیه فنی خویروزانهم برق40
ارومیه فنی خویروزانهم عمران40
ارومیه فنی خویروزانهم مکانیک40
قایناتروزانهم عمران60
بنابروزانهبرق60
بنابروزانهم عمران55
بنابروزانهم کامپیوتر60
بنابروزانهم مکانیک60
تبریز (مرند)روزانهم عمران36
تبریز (مرند)نوبت دومم عمران24
تبریز (میانه)روزانهم مکانیک40
تبریز (میانه)نوبت دومم مکانیک25
تبریز  (میانه)روزانهم کامپیوتر42
تبریز (میانه)نوبت دومم کامپیوتر28
تفرشروزانهم برق60
تفرشروزانهم صنایع60
تفرشروزانهم عمران60
تفرشروزانهم مکانیک60
تهران (کاسپین)روزانهم شیمی25
تهران (کاسپین)روزانهم مکانیک25
تهران (فومن)روزانهم کامپیوتر20
تهران (فومن)روزانهم صنایع20
حکیم سبزواریروزانهم برق45
حکیم سبزواریروزانهم کامپیوتر50
حکیم سبزواریروزانهم عمران45
سمنان (مهدی شهر)روزانهروانشناسی3
شهر کردروزانهم برق55
شهر کردروزانهم کامپیوتر50
شهر کردروزانهم عمران30
خاتم (بهبهان)روزانهم برق60
خاتم (بهبهان)روزانهم عمران50
خاتم (بهبهان)روزانهم کامپیوتر50
خاتم (بهبهان)روزانهم مکانیک50
صنعتی قوچانروزانهم برق60
صنعتی قوچانروزانهم صنایع60
صنعتی قوچانروزانهم عمران60
صنعتی قوچانروزانهم کامپیوتر60
نیشابورروزانهم برق60
ولیعصر رفسنجانروزانهم برق60
ولیعصر رفسنجانروزانهم شیمی50
ولیعصر رفسنجانروزانهم عمران45
ولیعصر رفسنجانروزانهم کامپیوتر60
ولیعصر رفسنجانروزانهم مکانیک50
علوم انسانی حضرت معصومه قمروزانهحسابداری3خواهران
علوم انسانی حضرت معصومه قمروزانهمدیریت بازرگانی3خواهران
بروجردیروزانهبرق60
بروجردیروزانهم عمران60
بروجردیروزانهم کامپیوتر60
بروجردیروزانهم مکانیک60
بوعلی همدانروزانهم برق60
بوعلی همدانروزانهم صنایع35
بوعلی همدانروزانهم عمران60
بوعلی همدانروزانهم کامپیوتر40
بوعلی همدان (تویسرکان)روزانهم کامپیوتر40
تفرشروزانهم مکانیک60
جهرمروزانهم برق55
جهرمروزانهم کامپیوتر55
جهرمروزانهم مکانیک55
جیرفتروزانهبرق50
جیرفتروزانهم مکانیک50
صنعتی سیرجانروزانهم برق60
صنعتی سیرجانروزانهم مکانیک60
صنعتی سیرجانروزانهم کامپیوتر50
میبدروزانهم پزشکی35
میبدروزانهم صنایع35
میبدروزانهم کامپیوتر45
میبدروزانهم مکانیک45