سوالات آزمون سراسری

سوالات آزمون سراسری سال 99

1

سؤالات گروه آزمایشی  هنر

(ساعت 16:00 روز چهارشنبه  مورخ 99/05/29)

دفترچه عمومی

دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی

دفترچه اختصاصی

2

سؤالات گروه آزمایشی علوم انسانی (ساعت 13:00 روز پنج‌شنبه مورخ 99/05/30)

دفترچه عمومی

دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی

دفترچه اختصاصی

دفترچه اختصاصی ویژه علوم و معارف اسلامی

3

سؤالات گروه آزمایشی ریاضی(ساعت 13:00 روز پنج‌شنبه مورخ 99/05/30)

دفترچه عمومی

دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی

دفترچه اختصاصی

4

سؤالات گروه آزمایشی علوم تجربی (ساعت 12:45 روز جمعه مورخ 99/05/31)

دفترچه عمومی

دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی

دفترچه اختصاصی

5

سؤالات گروه آزمایشی زبانهای خارجی (ساعت 12:15 روز شنبه مورخ 99/06/01)

دفترچه عمومی

دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی

دفترچه اختصاصی زبان انگلیسی

دفترچه اختصاصی زبان آلمانی‌وفرانسه

6

سؤالات خارج از کشور (ساعت 13:00 روز یکشنبه 99/06/02)

دفترچه عمومی(گروه های ریاضی – تجربی – هنر-زبان)

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی هنر

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی (ویژه علوم و معارف اسلامی)

دفترچه عمومی گروه آزمایشی علوم انسانی

دفترچه اقلیت های مذهبی و زبان های خارجی غیر انگلیسی

دفترچه اختصاصی گروه زباندفترچه اختصاصی زبان‌آلمانی و فرانسه

سوالات آزمون سراسری سال 98

 

رشته ریاضیرشته تجربیرشته انسانی
دانلود سوالات آزمون سراسری 98 داخل کشور- رشته ریاضی- دفترچه عمومیدانلود سوالات آزمون سراسری 98 داخل کشور- رشته تجربی- دفترچه عمومیدانلود سوالات آزمون سراسری 98 داخل کشور- رشته انسانی- دفترچه عمومی
دانلود سوالات آزمون سراسری 98 داخل کشور- رشته ریاضی- دفترچه اختصاصیدانلود سوالات آزمون سراسری 98 داخل کشور- رشته تجربی- دفترچه اختصاصیدانلود سوالات آزمون سراسری 98 داخل کشور- رشته انسانی- دفترچه اختصاصی
دانلود سوالات آزمون سراسری 98 داخل کشور- رشته ریاضی- پاسخنامهدانلود سوالات آزمون سراسری 98 داخل کشور- رشته تجربی- پاسخنامهدانلود سوالات آزمون سراسری 98 داخل کشور- رشته انسانی- پاسخنامه
دانلود سوالات آزمون سراسری 98 خارج کشور- رشته ریاضی- دفترچه عمومیدانلود سوالات آزمون سراسری 98 خارج کشور- رشته تجربی- دفترچه عمومیدانلود سوالات آزمون سراسری 98 خارج کشور- رشته انسانی- دفترچه عمومی
دانلود سوالات آزمون سراسری 98 خارج کشور- رشته ریاضی- دفترچه اختصاصیدانلود سوالات آزمون سراسری 98 خارج کشور- رشته تجربی- دفترچه اختصاصیدانلود سوالات آزمون سراسری 98 خارج کشور- رشته انسانی- دفترچه اختصاصی
دانلود سوالات آزمون سراسری 98 خارج کشور- رشته ریاضی- پاسخنامهدانلود سوالات آزمون سراسری 98 خارج کشور- رشته تجربی- پاسخنامهدانلود سوالات آزمون سراسری 98 خارج کشور- رشته انسانی- پاسخنامه