پکیج طلایی مشاوره

[tek_sectiontitle st_title=”کلاس های طلایی مشاوره دکتر راعی” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_fullwidth”]
امروزه در نظر گرفتن مباحث مرتبط با روانشناسی در کنار پرداختن به موضوعات آموزشی، رکنی اساسی و انکارناپذیر در فرآیند آموزش می‌باشد. یک برنامه ریزی اصولی و صحیح زمانی به نتیجه خواهد رسید که در آن شرایط محیطی و آمادگی برای روبرو شدن با مشکلات مرتبط با آن لحاظ شده باشد.
گروه آموزشی مشاوره ای راعی با تهیه و تولید بیش از 80 عنوان روانشناسی و آموزشی ( بر اساس جدیدترین سرفصل های سال 2020) مجموعه طلایی مشاوره را آماده نموده و در اختیار علاقه مندان قرار داده است. شما می توانید با توجه به نیاز خود سرفصل مربوطه را مشاهده نمایید.
[tek_sectiontitle st_title=”خلاقیت” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”خلاصه نویسی” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”داوطلب،دانش آموز” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”نظم و انضباط” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”اهمال‌کاری” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”عادت” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”قوانین برنامه‌ریزی” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”مقابله باخستگی” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”سبک یادگیری” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”اراده” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”نحوه مطالعه” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”اثر فضای مجازی” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”وسواس مطالعاتی” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”تمرکز1″ st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”هوش هیجانی” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”پارادایم” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”استرس” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”مدیریت زمان” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”نگرش” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”افزایش تراز” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”اشتباهات تست‌زنی” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”تاب آوری” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”ایجادیاحذف عادت” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”تصور از خود” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”شاخص‌های نوجوانی” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_fullwidth”]
[tek_sectiontitle st_title=”اضطراب امتحان” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”مقابله با ناامیدی” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”افسردگی” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_fullwidth”]
[tek_sectiontitle st_title=”اعتماد به نفس” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”اشتباهات تست‌زنی2″ st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_title_size=”31px” st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”انگیزه تحصیلی” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_fullwidth”]
[tek_sectiontitle st_title=”باور” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”تغذیه” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”شاخص‌های حضور در کلاس” st_title_tag=”h2″ st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_fullwidth”]
[tek_sectiontitle st_title=”پیشگیری اشتباه تست‌زنی” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_title_size=”26px” st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”مقابله متفکرانه” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”تمرکز2″ st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_fullwidth”]
[tek_sectiontitle st_title=”شاخص‌های نوجوانی” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_title_size=”30px” st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”انگیزه” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”روش مطالعه برترها” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_fullwidth”]
[tek_sectiontitle st_title=”افسردگی” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_title_size=”30px” st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”شادکامی” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”مقابله با ناامیدی” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_fullwidth”]
[tek_sectiontitle st_title=”انگیزه تحصیلی” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_title_size=”30px” st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”کمال‌گرایی” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”افزایش تراز” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_fullwidth”]
[tek_sectiontitle st_title=”تغذیه” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_title_size=”30px” st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”تست شک‌دار” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”شجاعت نه گفتن” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_fullwidth”]
[tek_sectiontitle st_title=”مکانیسم دفاعی” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_title_size=”30px” st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”استرس” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title=”شاخص‌ حضور در کلاس” st_title_tag=”” st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_fullwidth”]
[tek_sectiontitle st_title=”پیشگیری اشتباهات تست زنی” st_title_tag=”h1″ st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_title_size=”23px” st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]
[tek_sectiontitle st_title_tag=”h2″ st_subtitle_decoration=”” st_title_color=”#000000″ st_title_size=”30px” st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_8_columns”]