مقالات روانشناسی

مقابله و سبک شخصیتی

آگاهی از سبک شخصیتیمان برای مقابله موثر با مشکلات زندگی بسیار سودمند است. از آنجایی که سبک های شخصیتی عمیقا با نحوه ادراک و تفسیر ما از جهان و واکنشمان

بیشتر بخوانید »
مقالات روانشناسی

اکنون وقت مقابله است

محمد در امتحانات پایانی شاگرد برتر کلاس شد. کسی باورش نمی‌شد  پسر بچه‌ای که در ابتدای سال مشکلات زیادی داشت اکنون شاگرد برتر کلاس باشد. او  پدرش را از دست

بیشتر بخوانید »
مقالات روانشناسی

سلامت روان را جدی بگیریم

چند علـت مزمـن شـدن برخـی اختلالات روانـی، جـدی نگرفتن آنهـا در هنـگام بـروز علایـم اولیـه و انکار آنهاسـت. چند علامت رایــج و مهــمی که اشــاره میکنیــم کــه در صــورت بــروز

بیشتر بخوانید »
مقالات روانشناسی

چه عواملی استرس ایجاد میکنند؟

چنانکه گفته شـد، اسـترس احسـاس فشـاری است که به دنبـال رویارویی با موانع و چالش ها در زندگیمان احسـاس میکنیـم. البته فقـط موانع و چالش ها اسـترس زا نیسـتند، بلکـه

بیشتر بخوانید »
مقالات روانشناسی

چرخ زندگی

وقتـی بیشـتر اوقات خود را برای شـغل یا تحصیل سـپری میکنیم، بـرای ایجاد تعادل بین مسـئولیتهای تحصیلی و شـغلی و فـردی با چالش  هایـی روبه رو خواهیم شـد. در طـول

بیشتر بخوانید »
مقالات روانشناسی

استرس یا فشار روانی چیست ؟

وقتی صحبت از اسـترس یا فشـار روانی به میـان می آید، درواقـع منظـور نحـوۀ واکنش فرد بـه موقعیتهای دشـوار و چالش برانگیـز اسـت. اگر نتوانیم انرژی حاصل از اسـترس ایجـاد

بیشتر بخوانید »

یادآوری نقص ها

یادآوری نقص ها ، خوب یا بد؟ آیـا تصـور می کنیـد بعـد از یک عمـر همراهـی ذهـن، میتـوان آن را دوسـت و شـریکی در خـور اطمینـان تلقـی کـرد کـه علایق

بیشتر بخوانید »

وابستگی افراطی به فضای مجازی

وابستگی افراطی به فضای مجازی همزمــان بــا دسترســی روزافــزون و گســترده افــراد بـه فضاهـای مجـازی، شـاهد نوع جدیـدی از وابسـتگی (اعتیـاد) یعنی وابسـتگی اینترنتی یا وابستگی بــه فضــای مجــازی هســتیم

بیشتر بخوانید »

محصولات :

مقالات :

مقابله و سبک شخصیتی

آگاهی از سبک شخصیتیمان برای مقابله موثر با مشکلات زندگی بسیار سودمند است. از آنجایی که سبک های شخصیتی عمیقا با نحوه ادراک و تفسیر

ادامه مطلب »

اکنون وقت مقابله است

محمد در امتحانات پایانی شاگرد برتر کلاس شد. کسی باورش نمی‌شد  پسر بچه‌ای که در ابتدای سال مشکلات زیادی داشت اکنون شاگرد برتر کلاس باشد.

ادامه مطلب »

سلامت روان را جدی بگیریم

چند علـت مزمـن شـدن برخـی اختلالات روانـی، جـدی نگرفتن آنهـا در هنـگام بـروز علایـم اولیـه و انکار آنهاسـت. چند علامت رایــج و مهــمی که اشــاره

ادامه مطلب »

چرخ زندگی

وقتـی بیشـتر اوقات خود را برای شـغل یا تحصیل سـپری میکنیم، بـرای ایجاد تعادل بین مسـئولیتهای تحصیلی و شـغلی و فـردی با چالش  هایـی روبه

ادامه مطلب »